پاکت خشکباری

لیست قیمت پاکت خشکباری

حداقل سفارش بدون چاپ ۱۰ کیلوگرم میباشد

سایز / ابعاد

تعداد در هر کیلوگرم

قیمت (بدون چاپ)

عرض ۱۳ در ارتفاع ۱۸

۲۰۰ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

عرض ۱۲ در ارتفاع ۲۷

۹۵ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

عرض ۱۳ در ارتفاع ۳۰

۷۰ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

عرض ۱۷ در ارتفاع ۳۴

۶۰ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

عرض ۱۹ در ارتفاع ۳۷

۵۰ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

عرض ۲۳ در ارتفاع ۴۲

۴۰ عدد

کیلویی ۲۵۰۰۰ تومان

هزینه چاپ

حداقل سفارش چاپ سیلک ۱۰۰۰ عدد میباشد

تک رنگ یک طرف چاپ ۳۰۰ توماندو رنگ یک طرف چاپ ۶۰۰ تومان