لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

لیست قیمت کیسه های پارچه ای

محصولات اسپان باند (ساک سوزنی)

قیمت های امروز

۰۲/مهر/۱۳۹۹

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

کیسه پارچه ای سوزنی (پرسی حرارتی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا ۱۰ سانت)

ارتفاع × عرض کاست – دستگیره۶۰ گرمی (هر عدد)۹۰ گرمی (هر عدد)
۲۰ × ۱۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۷۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۱۱۶۰ تومان
۲۵ × ۱۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۸۲۰ تومان(۹۰ گرمی) ۱۳۳۰ تومان
۲۵ × ۲۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۱۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۱۷۷۰ تومان
۳۰ × ۲۰ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۹۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۰۰۰ تومان
۳۵ × ۲۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۳۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۱۳۰ تومان
۴۰ × ۲۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۴۳۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۳۶۰ تومان
۲۵ × ۲۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۲۸۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۱۳۰ تومان
۳۰ × ۲۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۴۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۴۱۰ تومان
۳۵ × ۲۵ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۲۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۶۷۰ تومان
۴۰ × ۲۵بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۶۱۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۸۲۰ تومان
۴۵ × ۲۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۷۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۰۷۰ تومان
۲۵ × ۳۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۳۹۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۴۵۰ تومان
۳۰ × ۳۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۵۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۲۷۶۰ تومان
۳۵ × ۳۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۷۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۰۷۰ تومان
۴۰ × ۳۰ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۴۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۳۸۰ تومان
۴۵ × ۳۰بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۰۱۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۶۸۰ تومان
۵۰ × ۳۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۱۹۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۰۰۰ تومان
۳۰ × ۳۵بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۷۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۲۲۰ تومان
۳۵ × ۳۵بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۹۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۵۸۰ تومان
۴۰ × ۳۵بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۱۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۹۴۰ تومان
۴۵ × ۳۵ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۷۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۳۰۰ تومان
۵۰ × ۳۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۳۳۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۶۶۰ تومان
۵۵ × ۳۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۵۱۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۰۳۰ تومان
۳۰ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۱۸۱۰ تومان(۹۰ گرمی) ۳۶۸۰ تومان
۳۵ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۰۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۱۰۰ تومان
۴۰ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۲۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۵۰۰ تومان
۴۵ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۴۶۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۶۸۰ تومان
۵۰ × ۴۰ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۲۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۰۷۰ تومان
۵۵ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۸۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۴۶۰ تومان
۶۰ × ۴۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۰۸۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۸۶۰ تومان
۳۵ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۳۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۴۰۰ تومان
۴۰ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۵۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۴۸۴۰ تومان
۴۵ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۷۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۲۸۰ تومان
۵۰ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۰۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۷۱۰ تومان
۵۵ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۲۳۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۱۵۰ تومان
۶۰ × ۴۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۴۶۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۵۹۰ تومان
۴۰ × ۵۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۲۸۲۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۳۸۰ تومان
۴۵ × ۵۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۰۸۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۸۶۰ تومان
۵۰ × ۵۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۳۸۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۳۵۰ تومان
۵۵ × ۵۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۵۹۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۸۳۰ تومان
۶۰ × ۵۰ (ویژه) بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۴۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۷۳۲۰ تومان
۴۵ × ۵۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۳۸۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۴۵۰ تومان
۵۰ × ۵۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۶۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۹۸۰ تومان
۵۵ × ۵۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۳۹۵۰ تومان(۹۰ گرمی) ۷۵۲۰ تومان
۶۰ × ۵۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۴۲۳۰ تومان(۹۰ گرمی) ۷۵۴۰ تومان
۵۰ × ۶۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۴۰۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۷۶۰۰ تومان
۵۵ × ۶۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۴۳۱۰ تومان(۹۰ گرمی) ۸۲۰۰ تومان
۶۰ × ۶۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۴۶۲۰ تومان(۹۰ گرمی) ۸۸۰۰ تومان
۶۰ × ۶۵ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۵۰۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۹۵۰۰ تومان
۵۰ × ۷۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۴۶۷۰ تومان(۹۰ گرمی) ۸۹۰۰ تومان
۵۵ × ۷۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۵۱۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۹۵۷۰ تومان
۶۰ × ۷۰ بدون کاست – پانچ(۶۰ گرمی) ۵۴۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۱۰۲۴۰ تومان
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

کیسه پارچه ای سوزنی ( دست دوز )

سه طرف کاست ، دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیره۶۰ گرمی (هر عدد)۹۰ گرمی (هر عدد)
۳۵ × ۲۵ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۴۳۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۵۰۰ تومان
۴۰ × ۳۲ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۴۵۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۵۸۰۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۴۸۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۱۰۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۵۴۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۶۶۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۶۰۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۷۳۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۰ سانتیبندی(۶۰ گرمی) ۶۶۰۰ تومان(۹۰ گرمی) ۸۲۰۰ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی فست فودی

مناسب فست فودها و رستورانها

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۷ ۲۷ سانتیبندی۶۰ گرمیتومان
۳۵ × ۲۹  ۲۹ سانتیبندی۶۰ گرمیتومان
۳۵ × ۳۰ ۳۰ سانتیبندی۶۰ گرمیتومان
۳۵ × ۳۲ ۱۶ سانتیبندی۶۰ گرمیتومان

کیسه پارچه ای سوزنی رکابی

مناسب سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژفرم ۱۰۰۰ عددی
۴۰ × ۱۸ ۱۲ سانتیرکابی۶۰ گرمیتومان
۴۷ × ۲۱ ۱۶ سانتیرکابی۶۰ گرمیتومان
۵۵ × ۲۷ ۱۸ سانتیرکابی۶۰ گرمیتومان
۶۵ × ۳۵ ۲۰ سانتیرکابی۶۰ گرمیتومان
تک رنگ یک طرف چاپ۳۰۰ تومانتک رنگ دو طرف چاپ۶۰۰ تومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ۴۰۰ تومانتک رنگ طلایی دو  طرف چاپ۸۰۰ تومان
دو رنگ یک طرف چاپ۶۰۰ توماندو رنگ دو طرف چاپ۱۲۰۰ تومان
سه رنگ یک طرف چاپ۹۰۰ تومانسه رنگ دو طرف چاپ۱۸۰۰ تومان
چهار رنگ یک طرف چاپ۱۲۰۰ تومانچهار رنگ دو طرف چاپ۲۴۰۰ تومان
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.
 
روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)(همکاران با خرید بالا در ماه)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ ۳۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۶۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۳۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۹۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۶۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۶۰ گرمی (سه طرف کاست ۱۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۹۰ گرمی (سه طرف کاست ۲۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه (هر طرف کیسه ، رنگ پارچه متفاوت باشد) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان اضافه می شود
هزینه کیسه سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ ۲۰۰۰ تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ ۲۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ ۲۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید ۳۰ سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض ۲۰ سانتی متر الی ۷۰ سانتی متر) و (ارتفاع ۲۰ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متر)
امکان تولید کیسه های ۲ تکه و ۳ تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه ۲۰ گرمی الی ۱۵۰ گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در ۱۵ رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی ۵۰۰ عدد سفارش)(فرم چاپ ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید ۱۰۰.۰۰۰ عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی ۳۰.۰۰۰ کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.