آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت کیسه های پارچه ای

محصولات اسپان باند (ساک سوزنی)
قیمت امروز

۰۷/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

کیسه پارچه ای سوزنی
(پرسی حرارتی)
قیمت ها به تومان میباشند
نوع سفارشارتفاع × عرضکاستدستگیره۶۰ گرمی (هر عدد)۹۰ گرمی (هر عدد)
اختصاصی(ارتفاع ۲۰) × (عرض ۱۵)بدون کاستپانچ شده۹۶۰۱۳۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۲۵) × (عرض ۱۵)بدون کاستپانچ شده۱۰۵۰۱۵۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۲۵) × (عرض ۲۰)بدون کاستپانچ شده۱۴۰۰۲۰۳۰
ویژه(ارتفاع ۳۰) × (عرض ۲۰)بدون کاستپانچ شده۱۰۴۰۲۳۴۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۲۰)بدون کاستپانچ شده۱۶۷۰۲۵۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۲۰)بدون کاستپانچ شده۱۸۵۰۲۸۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۲۵) × (عرض ۲۵)بدون کاستپانچ شده۱۶۳۰۲۴۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۰) × (عرض ۲۵)بدون کاستپانچ شده۱۸۵۰۲۷۹۰
ویژه(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۲۵)بدون کاستپانچ شده۱۲۵۰۳۱۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۲۵)بدون کاستپانچ شده۲۰۸۰۳۳۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۲۵)بدون کاستپانچ شده۲۲۸۰۳۶۸۰
اختصاصی(ارتفاع ۲۵) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۱۷۷۰۲۷۸۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۰) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۲۰۰۰۳۱۹۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۲۲۵۰۳۶۰۰
ویژه(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۱۶۶۰۴۰۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۲۵۹۰۴۴۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۳۰)بدون کاستپانچ شده۲۸۳۰۴۸۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۰) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۲۲۲۰۳۷۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۲۵۰۰۴۱۹۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۲۷۵۰۴۶۹۰
ویژه(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۱۹۶۰۵۱۶۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۲۹۹۰۵۶۴۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۳۵)بدون کاستپانچ شده۳۲۳۰۶۱۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۰) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۲۲۸۰۴۲۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۲۵۹۰۴۷۹۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۲۸۶۰۵۳۶۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۳۱۶۰۵۵۹۰
ویژه(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۲۴۲۰۶۱۱۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۳۶۹۰۶۶۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۴۰)بدون کاستپانچ شده۳۹۷۰۷۱۶۰
اختصاصی(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۲۹۲۰۵۱۲۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۳۲۶۰۵۷۱۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۳۵۵۰۶۲۹۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۳۸۵۰۶۸۶۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۴۱۶۰۷۴۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۴۵)بدون کاستپانچ شده۴۴۵۰۸۰۴۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۵۰)بدون کاستپانچ شده۳۶۰۰۶۳۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۵۰)بدون کاستپانچ شده۳۹۵۰۶۹۸۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۵۰)بدون کاستپانچ شده۴۳۴۰۷۶۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۵۰)بدون کاستپانچ شده۴۶۲۰۸۲۸۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۵۰)بدون کاستپانچ شده۴۲۰۰۸۹۸۰
اختصاصی(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۵۵)بدون کاستپانچ شده۴۳۳۰۷۶۹۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۵۵)بدون کاستپانچ شده۴۷۱۰۸۴۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۵۵)بدون کاستپانچ شده۵۰۹۰۹۰۳۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۵۵)بدون کاستپانچ شده۵۴۵۰۹۱۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۶۰)بدون کاستپانچ شده۵۱۳۰۹۱۴۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۶۰)بدون کاستپانچ شده۵۵۶۰۹۹۵۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۶۰)بدون کاستپانچ شده۵۹۷۰۱۰۲۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۶۵)بدون کاستپانچ شده۶۴۶۰۱۱۶۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۷۰)بدون کاستپانچ شده۵۹۸۰۱۱۰۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۷۰)بدون کاستپانچ شده۶۴۶۰۱۲۰۰۰
اختصاصی(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۷۰)بدون کاستپانچ شده۶۹۵۰۱۲۸۰۰

فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

کیسه پارچه ای سوزنی
(سه طرف کاست) (دوختی دست دوز)
قیمت ها به تومان میباشند
ارتفاع × عرضکاستدستگیره۶۰ گرمی (هر عدد)۹۰ گرمی (هر عدد)
(ارتفاع ۳۵) × (عرض ۲۵)سه طرف کاستبندی۴۳۰۰۵۵۰۰
(ارتفاع ۴۰) × (عرض ۳۲)سه طرف کاستبندی۴۵۰۰۵۸۰۰
(ارتفاع ۴۵) × (عرض ۳۵)سه طرف کاستبندی۴۸۰۰۶۱۰۰
(ارتفاع ۵۰) × (عرض ۴۰)سه طرف کاستبندی۵۴۰۰۶۶۰۰
(ارتفاع ۵۵) × (عرض ۴۵)سه طرف کاستبندی۶۰۰۰۷۳۰۰
(ارتفاع ۶۰) × (عرض ۵۰)سه طرف کاستبندی۶۶۰۰۸۲۰۰

نوع چاپ (سیلک)قیمت چاپ
تک رنگ یک طرف چاپ۴۰۰ تومان
تک رنگ دو طرف چاپ۸۰۰ تومان
دو رنگ یک طرف چاپ۸۰۰ تومان
دو رنگ دو طرف چاپ۱۶۰۰ تومان
سه رنگ یک طرف چاپ۱۲۰۰ تومان
سه رنگ دو طرف چاپ۲۴۰۰ تومان
چهار رنگ یک طرف چاپ۱۶۰۰ تومان
چهار رنگ دو طرف چاپ۳۲۰۰ تومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ۵۰۰ تومان
تک رنگ طلایی دو طرف چاپ۱۰۰۰ تومان

سفارش های زیر ۱۰۰۰ عدد یک فرم هزار عددی محاسبه میشوند
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.
روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)(همکاران با خرید بالا در ماه)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ ۵۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۶۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۵۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۹۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۶۰ گرمی (سه طرف کاست ۲۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۹۰ گرمی (سه طرف کاست ۳۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه (هر طرف کیسه ، رنگ پارچه متفاوت باشد) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان اضافه می شود
هزینه کیسه سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ ۲۰۰۰ تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ ۳۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ ۳۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید ۳۰ سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض ۲۰ سانتی متر الی ۷۰ سانتی متر) و (ارتفاع ۲۰ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متر)
امکان تولید کیسه های ۲ تکه و ۳ تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه ۲۰ گرمی الی ۱۵۰ گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در ۱۵ رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی ۵۰۰ عدد سفارش)(فرم چاپ ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید ۱۰۰.۰۰۰ عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی ۳۰.۰۰۰ کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.