آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور ، مجله

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

کاتالوگ تک برگی ۳۰۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع سفارشابعاد سفارشتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
گلاسه یووی یکرو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۰۹۲/۰۰۰۸ روز۱/۱۸۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
گلاسه یووی دورو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰۸ روز۱/۴۶۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
سلفون مات یکرو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۱۷۰/۰۰۰۸ روز۱/۲۶۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
سلفون مات دورو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۸ روز۱/۶۰۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
سلفون براق یکرو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۱۷۰/۰۰۰۸ روز۱/۲۶۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
سلفون براق دورو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۸ روز۱/۶۰۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
سوسماری یکرو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
سوسماری دورو(۲۰۰×۲۸۸) A4۱۰۰۰۱/۶۵۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

کاتالوگ اختصاصی
A4 رحلی (۲۱۰ × ۲۹۷)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

کاتالوگ اختصاصی
A5 رقعی (۱۴۵ × ۲۱۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴/۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

کاتالوگ اختصاصی
B4 سلطانی (۲۴۰ × ۳۴۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

کاتالوگ اختصاصی
B5 وزیری (۱۷۰× ۲۴۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

کاتالوگ اختصاصی
خشتی بزرگ (۲۳۰× ۲۳۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

کاتالوگ اختصاصی
خشتی کوچک (۱۹۰× ۱۹۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیصفحات جلدتیراژداخلی ۱۳۵ جلد ۲۵۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلدداخلی ۱۷۰ جلد ۳۰۰ گرمبا سلفون مات و یووی موضعی جلد
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۴ صفحه۵۰۰۰

بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی تا شده
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۷۷۵/۰۰۰۸ روز۷۹۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۱/۲۱۰/۰۰۰۸ روز۱/۲۳۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۹۷×۴۲۰) A3دورو۱۰۰۰۱/۵۲۵/۰۰۰۸ روز۱/۵۴۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۹۷×۴۲۰) A3دورو۲۰۰۰۲/۳۷۰/۰۰۰۸ روز۲/۳۹۷/۰۰۰۳ روز۱ روز

بروشور تحریر ۸۰ گرمی تا شده
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۵۴۷/۰۰۰۸ روز۵۹۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۷۳۰/۰۰۰۸ روز۷۹۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۹۷×۴۲۰) A3دورو۱۰۰۰۱/۰۹۵/۰۰۰۸ روز۱/۲۱۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۹۷×۴۲۰) A3دورو۲۰۰۰۱/۴۶۰/۰۰۰۸ روز۱/۵۹۰/۰۰۰۳ روز۱ روز

بروشور اختصاصی گلاسه ۲۰۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
روکش سلفون مات یا براق و به صورت تا شده
نوع بروشورابعاد هر لتگرماژروکشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوری
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۲۰۰ گرمیسلفوندورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۲۰۰ گرمیسلفوندورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۲۰۰ گرمیسلفوندورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۲۰۰ گرمیسلفوندورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز

بروشور اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
بدون روکش
نوع بروشورابعاد هر لتگرماژروکشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوری
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۱۷۰ گرمیدورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۱۷۰ گرمیدورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
A4 گلاسه سه لت۲۱۰ × ۲۹۷۱۷۰ گرمیدورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۱۷۰ گرمیدورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۱۷۰ گرمیدورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
A5 گلاسه سه لت۱۴۸ × ۲۱۰۱۷۰ گرمیدورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۱۷۰ گرمیدورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۱۷۰ گرمیدورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۰۰ × ۲۰۰۱۷۰ گرمیدورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۱۷۰ گرمیدورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۱۷۰ گرمیدورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز
خشتی گلاسه سه لت۲۳۰ × ۲۳۰۱۷۰ گرمیدورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز

مجله اختصاصی
A4 رحلی (۲۱۰ × ۲۹۷)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۸ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۲ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۱۶ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۰ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۴ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۲۸ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۲ صفحه۵۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۱۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۲۰۰۰
A4 رحلی (۲۱۰×۲۹۷)۳۶ صفحه۵۰۰۰

مجله اختصاصی
A5 رقعی (۱۴۵ × ۲۱۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۸ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۸ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۸ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۱۶ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۲۴ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۳۲ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۰ صفحه۵۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۲۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)۴۸ صفحه۵۰۰۰

مجله اختصاصی
B4 سلطانی (۲۴۰ × ۳۴۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۸ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۲ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۰ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۱۶ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۸ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۱۰۰۰
A5 رقعی (۱۴۵×۲۱۰)B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۲۴ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۲ صفحه۵۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۱۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۲۰۰۰
B4 سلطانی (۲۴۰×۳۴۰)۳۶ صفحه۵۰۰۰

مجله اختصاصی
B5 وزیری (۱۷۰ × ۲۴۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۸ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۱۶ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۲۴ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۳۲ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۰ صفحه۵۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۱۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۲۰۰۰
B5 وزیری (۱۷۰×۲۴۰)۴۸ صفحه۵۰۰۰

مجله اختصاصی
خشتی بزرگ (۲۳۰ × ۲۳۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۱۲ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۲۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۳۶ صفحه۵۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۱۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۲۰۰۰
خشتی بزرگ (۲۳۰×۲۳۰)۴۸ صفحه۵۰۰۰

مجله اختصاصی
خشتی کوچک (۱۹۰ × ۱۹۰)

قیمت ها به تومان می باشند
ابعادصفحات داخلیتیراژگلاسه ۱۳۵ گرمیگلاسه ۱۷۰ گرمی
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۱۲ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۲۴ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۳۶ صفحه۵۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۱۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۲۰۰۰
خشتی کوچک (۱۹۰×۱۹۰)۴۸ صفحه۵۰۰۰

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.