آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

لیست قیمت پاکت کاغذی فروشگاهی

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۲۳/اردیبهشت/۱۴۰۰

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

پاکت حمل گلاسه
ابعاد بر حسب سانتی متر میباشند
قیمت ها به تومان می باشند

کد محصولنوع پاکتروکشگرماژطولعرضارتفاعتعدادچهار رنگراهنما
کد ۱پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۱۰۰۰۴/۶۵۰/۰۰۰قالب
کد ۱پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۲۰۰۰۸/۴۷۰/۰۰۰قالب
کد ۱پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۵۰۰۰۱۹/۷۵۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۱۰۰۰۳/۷۰۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۲۰۰۰۵/۶۷۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۵۰۰۰۱۳/۱۸۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۳۹۲۳۱۰۰۰۳/۸۸۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۳۹۲۳۲۰۰۰۶/۹۰۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۳۹۲۳۵۰۰۰۱۵/۳۸۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۰۸۲۰۱۰۰۰۳/۴۳۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۰۸۲۰۲۰۰۰۵/۹۸۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۲۰۸۲۰۵۰۰۰۱۳/۲۰۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۱۰۰۰۷/۶۷۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۲۰۰۰۱۴/۴۳۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۵۰۰۰۳۵/۱۷۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۱۰۰۰۶/۳۹۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۲۰۰۰۱۱/۸۸۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۵۰۰۰۲۸/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۱۰۰۰۶/۳۹۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۲۰۰۰۱۱/۸۸۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۵۰۰۰۲۸/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۱۰۰۰۶/۳۹۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۲۰۰۰۱۱/۸۸۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۵۰۰۰۲۸/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۱۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۲۰۰۰۸/۷۶۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل گلاسهسلفون۱۷۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۵۰۰۰۲۰/۴۵۰/۰۰۰قالب

پاکت حمل کرافت
ابعاد بر حسب سانتی متر میباشند
قیمت ها به تومان می باشند

کد محصولنوع پاکتروکشگرماژطولعرضارتفاعتعدادتک رنگدو رنگچهار رنگراهنما
کد ۱پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۵۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰۱/۷۸۰/۰۰۰۱/۹۱۰/۰۰۰قالب
کد ۱پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۱۰۰۰۲/۳۸۰/۰۰۰۲/۵۷۰/۰۰۰۲/۶۴۰/۰۰۰قالب
کد ۱پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۲۰۰۰۴/۰۸۰/۰۰۰۴/۲۷۰/۰۰۰۴/۴۴۰/۰۰۰قالب
کد ۱پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۴۹/۵۳۸۵۰۰۰۸/۵۲۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹/۳۶۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۵۰۰۱/۴۵۰/۰۰۰۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۷۴۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۱۰۰۰۱/۹۲۰/۰۰۰۲/۱۶۰/۰۰۰۲/۲۷۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۲۰۰۰۳/۱۲۰/۰۰۰۳/۴۲۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰قالب
کد ۲پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۱۶/۵۶/۵۲۶۵۰۰۰۶/۸۴۰/۰۰۰۷/۰۸۰/۰۰۰۷/۲۶۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۳۹۲۳۵۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۴۰/۰۰۰۱/۸۱۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۳۹۲۳۱۰۰۰۲/۰۹۰/۰۰۰۲/۳۸۰/۰۰۰۲/۴۶۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۳۹۲۳۲۰۰۰۳/۴۲۰/۰۰۰۳/۶۸۰/۰۰۰۳/۸۴۰/۰۰۰قالب
کد ۳پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۳۹۲۳۵۰۰۰۷/۵۶۰/۰۰۰۷/۷۹۰/۰۰۰۸/۱۰۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۰۸۲۰۵۰۰۱/۴۴۰/۰۰۰۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۰۸۲۰۱۰۰۰۲/۰۴۰/۰۰۰۲/۳۲۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۰۸۲۰۲۰۰۰۳/۳۶۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۳/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۴پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۲۰۸۲۰۵۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۷/۶۸۰/۰۰۰۸/۰۴۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۵۰۰۲/۱۶۰/۰۰۰۲/۳۲۰/۰۰۰۲/۵۲۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۱۰۰۰۳/۴۵۰/۰۰۰۳/۶۹۰/۰۰۰۳/۹۶۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۲۰۰۰۶/۲۴۰/۰۰۰۶/۴۸۰/۰۰۰۶/۷۸۰/۰۰۰قالب
کد ۵پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۵۰۱۵۳۵۵۰۰۰۱۴/۷۶۰/۰۰۰۱۵/۲۴۰/۰۰۰۱۵/۴۸۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۵۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۲۶۰/۰۰۰۲/۴۶۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۱۰۰۰۳/۳۶۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۳/۹۰۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۲۰۰۰۶/۱۸۰/۰۰۰۶/۳۶۰/۰۰۰۶/۷۰۰/۰۰۰قالب
کد ۶پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۵۱۲۳۰۵۰۰۰۱۴/۶۴۰/۰۰۰۱۵/۱۲۰/۰۰۰۱۵/۳۶۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۵۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۲۶۰/۰۰۰۲/۴۶۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۱۰۰۰۳/۳۶۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۳/۹۰۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۲۰۰۰۶/۱۸۰/۰۰۰۶/۳۶۰/۰۰۰۶/۷۰۰/۰۰۰قالب
کد ۷پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۰۱۲۴۵۵۰۰۰۱۴/۶۴۰/۰۰۰۱۵/۱۲۰/۰۰۰۱۵/۳۶۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۵۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۲۶۰/۰۰۰۲/۴۶۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۱۰۰۰۳/۳۶۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۳/۹۰۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۲۰۰۰۶/۱۸۰/۰۰۰۶/۳۶۰/۰۰۰۶/۷۰۰/۰۰۰قالب
کد ۸پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۴۰۱۰۳۰۵۰۰۰۱۴/۶۴۰/۰۰۰۱۵/۱۲۰/۰۰۰۱۵/۳۶۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۵۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰۱/۸۶۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۱۰۰۰۲/۵۷۰/۰۰۰۲/۷۹۰/۰۰۰۲/۹۱۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۲۰۰۰۴/۳۲۰/۰۰۰۴/۶۲۰/۰۰۰۴/۷۲۰/۰۰۰قالب
کد ۹پاکت حمل کرافتنخودی۱۳۰ گرمی۳۴۱۱۲۴۵۰۰۰۹/۸۴۰/۰۰۰۱۰/۰۴۰/۰۰۰۱۰/۲۶۰/۰۰۰قالب

* در حال حاضر به علت نوسانات قیمت در بخش پاکت کاغذی کرافت و گلاسه (این بخش) ثبت سفارش از طریق شماره تلگرام یا واتساپ ۰۹۲۰۴۵۲۰۱۹۲ انجام می شود

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.

×

وقت بخیر

× سوالی دارید؟