لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض ، رسید

لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری

قیمت های امروز

۰۲/مهر/۱۳۹۹

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

لیست قیمت دسته فاکتور

( رو تحریر ۸۰ گرمی – زیر الوان ۶۰ گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۷ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A6

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۲۵۸۰۰۰

۳۴۸۰۰۰

دو رنگ

۳۰۶۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

چهار رنگ

۳۷۸۰۰۰

۵۰۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A6

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۵۲۲۰۰۰

۷۶۲۰۰۰

دو رنگ

۶۰۶۰۰۰

۹۲۴۰۰۰

چهار رنگ

۷۵۰۰۰۰

۱۰۳۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۱۷۴۰۰۰

۲۴۶۰۰۰

دو رنگ

۲۴۶۰۰۰

۳۶۶۰۰۰

چهار رنگ

۳۱۸۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۳۳۰۰۰۰

۴۷۴۰۰۰

دو رنگ

۴۹۲۰۰۰

۶۴۸۰۰۰

چهار رنگ

۵۹۴۰۰۰

۷۳۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۷۶۲۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

دو رنگ

۹۳۶۰۰۰

۱۳۳۸۰۰۰

چهار رنگ

۱۰۳۸۰۰۰

۱۳۹۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۳۴۸۰۰۰

۴۶۲۰۰۰

دو رنگ

۴۲۰۰۰۰

۵۶۴۰۰۰

چهار رنگ

۵۲۲۰۰۰

۶۷۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۶۳۶۰۰۰

۸۹۴۰۰۰

دو رنگ

۷۱۴۰۰۰

۱۰۲۶۰۰۰

چهار رنگ

۸۵۲۰۰۰

۱۱۴۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۱۴۲۸۰۰۰

۲۰۸۸۰۰۰

دو رنگ

۱۵۱۲۰۰۰

۲۱۷۸۰۰۰

چهار رنگ

۱۵۸۴۰۰۰

۲۳۷۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۶۷۸۰۰۰

۹۲۴۰۰۰

دو رنگ

۷۳۸۰۰۰

۱۰۲۰۰۰۰

چهار رنگ

۸۲۲۰۰۰

۱۰۹۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۱۱۹۴۰۰۰

۱۶۹۸۰۰۰

دو رنگ

۱۲۸۴۰۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

چهار رنگ

۱۴۲۸۰۰۰

۱۸۶۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۲۷۶۶۰۰۰

۴۰۲۰۰۰۰

دو رنگ

۲۹۵۲۰۰۰

۴۲۴۸۰۰۰

چهار رنگ

۳۱۲۶۰۰۰

۴۳۲۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B6

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۳۰۶۰۰۰

۴۰۲۰۰۰

دو رنگ

۳۶۰۰۰۰

۵۰۴۰۰۰

چهار رنگ

۴۰۲۰۰۰

۵۴۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B6

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۵۴۶۰۰۰

۷۹۲۰۰۰

دو رنگ

۶۹۱۰۰۰

۹۹۶۰۰۰

چهار رنگ

۸۱۰۰۰۰

۱۰۹۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۲۴۶۰۰۰

۳۴۸۰۰۰

دو رنگ

۳۰۶۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

چهار رنگ

۳۴۸۰۰۰

۴۹۲۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۴۵۰۰۰۰

۶۳۶۰۰۰

دو رنگ

۵۳۴۰۰۰

۷۳۸۰۰۰

چهار رنگ

۶۴۸۰۰۰

۸۲۲۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۸۹۴۰۰۰

۱۲۸۴۰۰۰

دو رنگ

۹۹۶۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰

چهار رنگ

۱۱۱۰۰۰۰

۱۴۲۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۴۶۲۰۰۰

۶۰۶۰۰۰

دو رنگ

۵۳۴۰۰۰

۷۳۸۰۰۰

چهار رنگ

۶۷۸۰۰۰

۸۲۲۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۷۳۸۰۰۰

۱۰۳۸۰۰۰

دو رنگ

۸۲۲۰۰۰

۱۱۸۲۰۰۰

چهار رنگ

۹۶۶۰۰۰

۱۳۱۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۱۵۱۲۰۰۰

۲۲۳۲۰۰۰

دو رنگ

۱۶۹۸۰۰۰

۲۴۱۸۰۰۰

چهار رنگ

۱۸۷۲۰۰۰

۲۶۶۴۰۰۰

 

لیست قیمت دسته فاکتور

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۷ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A6

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۳۶۰۰۰۰

۴۹۲۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۳۷۸۰۰۰

۵۱۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۴۱۴۰۰۰

۵۸۲۰۰۰

چهار رنگ

۴۶۲۰۰۰

۶۶۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A6

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۷۶۸۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۷۹۲۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۹۰۰۰۰۰

۱۲۲۴۰۰۰

چهار رنگ

۹۶۰۰۰۰

۱۳۰۲۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۲۷۰۰۰۰

۳۹۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۲۸۲۰۰۰

۴۰۲۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۳۳۶۰۰۰

۵۰۴۰۰۰

چهار رنگ

۴۲۰۰۰۰

۵۷۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۵۰۴۰۰۰

۷۳۲۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۵۲۲۰۰۰

۷۵۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۶۱۲۰۰۰

۸۳۴۰۰۰

چهار رنگ

۷۶۲۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۱۱۸۲۰۰۰

۱۶۷۴۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۱۲۶۰۰۰۰

۱۶۹۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۲۹۶۰۰۰

۱۷۷۶۰۰۰

چهار رنگ

۱۵۶۰۰۰۰

۱۸۳۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۵۰۴۰۰۰

۶۹۶۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۵۱۶۰۰۰

۷۰۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۵۸۸۰۰۰

۸۲۸۰۰۰

چهار رنگ

۶۷۷۰۰۰

۸۹۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۹۵۴۰۰۰

۱۳۰۲۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۹۷۲۰۰۰

۱۳۲۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۰۵۶۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

چهار رنگ

۱۱۵۲۰۰۰

۱۵۱۲۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۲۰۵۲۰۰۰

۲۹۴۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۲۰۷۶۰۰۰

۲۹۶۴۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۲۱۹۶۰۰۰

۳۰۴۸۰۰۰

چهار رنگ

۲۲۸۰۰۰۰

۳۲۰۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۹۷۲۰۰۰

۱۴۲۸۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۹۸۴۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۰۹۲۰۰۰

۱۵۲۴۰۰۰

چهار رنگ

۱۱۸۲۰۰۰

۱۵۹۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۱۷۰۴۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۱۷۲۲۰۰۰

۲۴۱۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۸۶۰۰۰۰

۲۴۴۸۰۰۰

چهار رنگ

۲۰۲۸۰۰۰

۲۷۹۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A3

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۳۹۰۰۰۰۰

۵۷۶۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۳۹۲۴۰۰۰

۵۷۸۴۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۴۰۸۰۰۰۰

۵۸۸۰۰۰۰

چهار رنگ

۴۲۶۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B6

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۴۰۲۰۰۰

۵۷۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۴۲۰۰۰۰

۵۸۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۴۷۴۰۰۰

۶۶۰۰۰۰

چهار رنگ

۵۲۸۰۰۰

۷۰۸۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B6

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۸۸۲۰۰۰

۱۱۸۸۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۹۰۶۰۰۰

۱۲۱۲۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۰۰۰۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰

چهار رنگ

۱۱۴۰۰۰۰

۱۴۷۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۳۲۴۰۰۰

۴۶۸۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۳۳۶۰۰۰

۴۸۰۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۴۲۰۰۰۰

۵۸۸۰۰۰

چهار رنگ

۴۵۶۰۰۰

۶۳۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۶۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۶۱۸۰۰۰

۹۱۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۷۰۸۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

چهار رنگ

۸۳۴۰۰۰

۱۱۴۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B5

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۱۳۵۶۰۰۰

۱۹۹۲۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۱۳۸۰۰۰۰

۲۰۱۶۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۴۴۰۰۰۰

۲۱۱۸۰۰۰

چهار رنگ

۱۶۰۸۰۰۰

۲۱۹۶۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۶۴۸۰۰۰

۹۲۴۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۶۶۰۰۰۰

۹۳۶۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۷۶۸۰۰۰

۱۰۴۴۰۰۰

چهار رنگ

۸۲۸۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۱۱۵۸۰۰۰

۱۵۹۰۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۱۱۷۶۰۰۰

۱۶۰۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۱۲۰۰۰۰۰

۱۷۲۸۰۰۰

چهار رنگ

۱۴۰۴۰۰۰

۱۸۲۴۰۰۰

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

B4

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ مشکی

۲۵۶۸۰۰۰

۳۷۴۴۰۰۰

تک رنگ سرمه ای

۲۵۹۲۰۰۰

۳۷۶۸۰۰۰

دو رنگ قرمز مشکی

۲۶۱۰۰۰۰

۳۸۴۰۰۰۰

چهار رنگ

۲۷۱۲۰۰۰

۳۹۳۰۰۰۰

 

لیست قیمت دسته فاکتور کاربن لس (فوری)

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۳ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A5

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۳۰۶۰۰۰

۴۲۶۰۰۰

چهار رنگ

۵۰۴۰۰۰

۶۴۲۰۰۰

 

A5

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۵۴۰۰۰۰

۷۶۸۰۰۰

چهار رنگ

۸۱۰۰۰۰

۱۰۵۰۰۰۰

 

A5

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۱۳۰۲۰۰۰

۱۷۹۴۰۰۰

چهار رنگ

۱۶۸۰۰۰۰

۱۹۵۶۰۰۰

 

A4

۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)

تک رنگ

۵۴۶۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

چهار رنگ

۷۴۴۰۰۰

۹۴۸۰۰۰

 

A4

۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)

تک رنگ

۹۹۶۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰

چهار رنگ

۱۲۶۰۰۰۰

۱۶۱۴۰۰۰

 

A4

۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)

تک رنگ

۲۱۴۸۰۰۰

۳۰۳۶۰۰۰

چهار رنگ

۲۴۰۰۰۰۰

۳۳۲۴۰۰۰

 
توضیحات:
  • سفارشات فوری از شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۱ صبح پذیرفته می شود.
  • زمان تحویل کارهای فوری طبق زمانبندی پایان ساعت اداری میباشد.

لیست قیمت دسته قبض تحریر

( تک برگی: تحریر ۸۰ گرمی )

( دو برگی: رو تحریر ۸۰ گرمی – زیر الوان ۶۰ گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۷ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4 ÷ ۳

۳۰۰۰ تایی

تک رنگ

۲۷۶۰۰۰

۴۰۲۰۰۰

۵۴۶۰۰۰

۶۰۰۰ تایی

تک رنگ

۴۶۲۰۰۰

۶۹۰۰۰۰

۹۷۸۰۰۰

۹۰۰۰ تایی

تک رنگ

۶۴۸۰۰۰

۹۷۸۰۰۰

۱۴۱۰۰۰۰

 

لیست قیمت دسته قبض کاربن لس

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۷ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

A4 ÷ ۳

۳۰۰۰ تایی

تک رنگ

۵۷۶۰۰۰

۷۸۰۰۰۰

۶۰۰۰ تایی

تک رنگ

۱۰۸۰۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۹۰۰۰ تایی

تک رنگ

۱۴۷۶۰۰۰

۱۹۶۸۰۰۰

 

لیست قیمت دسته قبض گلاسه

( تک برگی: گلاسه ۱۲۰ گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

 زمان تحویل ۷ روز کاری میباشد

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

A4 ÷ ۳

۳۰۰۰ شماره (۶۰ دسته)

تک رنگ

۶۰۰۰ شماره (۱۲۰ دسته)

تک رنگ

۹۰۰۰ شماره (۱۸۰ دسته)

تک رنگ