آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

دسته فاکتور تحریر
(رو تحریر ۷۰ گرمی + زیر الوان ۶۰ گرمی)
قیمت ها به تومان میباشند
* زمان تحویل: تک رنگ – ۶ روز کاری
* زمان تحویل: دو رنگ – ۱۰ روز کاری
* زمان تحویل: چهار رنگ – ۱۲ روز کاری
ابعادتعدادنوع چاپمبلغ دو برگیمبلغ سه برگی
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۳۸/۰۰۰۴۴۸/۰۰۰
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۳۹۰/۰۰۰۵۷۸/۰۰۰
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۴۸۷/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۶۸۹/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۸۰۶/۰۰۰۱/۲۲۲/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۹۸۸/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۲۲۱/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۳۱۲/۰۰۰۴۶۸/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۴۰۳/۰۰۰۵۷۲/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۴۲۹/۰۰۰۶۱۱/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۶۳۷/۰۰۰۸۳۲/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۷۶۰/۰۰۰۹۴۹/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۶۹/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۲۳۵/۰۰۰۱/۷۶۸/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۱/۳۶۵/۰۰۰۱/۸۴۶/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۴۴۲/۰۰۰۵۸۵/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۵۳۳/۰۰۰۷۱۵/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۶۶۳/۰۰۰۸۴۵/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۸۱۹/۰۰۰۱/۱۴۴/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۹۱۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۰۹۲/۰۰۰۱/۴۵۶/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۸۷۲/۰۰۰۲/۷۴۳/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۹۸۹/۰۰۰۲/۸۶۰/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۲/۰۸۰/۰۰۰۳/۱۲۰/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۸۵۸/۰۰۰۱/۱۵۷/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۹۲۳/۰۰۰۱/۲۷۴/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۱/۰۲۷/۰۰۰۱/۳۷۸/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۵۳۴/۰۰۰۲/۱۷۱/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۶۵۱/۰۰۰۲/۳۰۱/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۸۲۰/۰۰۰۲/۳۷۹/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۳/۶۴۰/۰۰۰۵/۲۶۵/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۵/۴۶۰/۰۰۰۵/۵۷۷/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۴/۰۹۵/۰۰۰۵/۶۶۸/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۹۶/۰۰۰۵۲۰/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۴۶۱/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۵۱۳/۰۰۰۷۰۲/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۷۱۵/۰۰۰۱/۰۵۳/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۹۱۰/۰۰۰۱/۳۱۳/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۱/۰۶۶/۰۰۰۱/۴۵۶/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۱۲/۰۰۰۴۴۲/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۳۸۳/۰۰۰۵۷۲/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۴۴۲/۰۰۰۶۱۷/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۵۷۸/۰۰۰۸۱۹/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۶۸۲/۰۰۰۹۴۹/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۸۳۲/۰۰۰۱/۰۵۳/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۱۸۳/۰۰۰۱/۶۹۰/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۳۱۳/۰۰۰۱/۸۲۰/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۱/۴۵۶/۰۰۰۱/۸۷۲/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۵۸۵/۰۰۰۷۶۰/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۶۶۹/۰۰۰۹۲۹/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۸۴۵/۰۰۰۱/۰۳۳/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۹۴۹/۰۰۰۱/۳۲۶/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۰۵۳/۰۰۰۱/۵۰۸/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۲۳۵/۰۰۰۱/۳۸۳/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۹۸۹/۰۰۰۲/۹۲۵/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۲/۲۳۶/۰۰۰۳/۱۷۲/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۲/۴۵۷/۰۰۰۳/۴۹۷/۰۰۰

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

دسته فاکتور کاربن لس (NCR)
گرماژ: کاربن لس ۳۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
* نکته: با توجه به پایین بودن گرماژ و رنگی بودن کاغذ ، چاپ با اختلاف رنگ ۴۰% مواجه خواهد شد
* زمان تحویل: تک رنگ – ۶ روز کاری
* زمان تحویل: دو رنگ – ۱۰ روز کاری
* زمان تحویل: چهار رنگ – ۱۲ روز کاری
ابعادتعدادنوع چاپمبلغ دو برگیمبلغ سه برگیمبلغ چهار برگی
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۴۲۹/۰۰۰۵۹۱/۰۰۰۷۵۴/۰۰۰
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۴۵۵/۰۰۰۶۱۱/۰۰۰
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۴۹۴/۰۰۰۶۸۲/۰۰۰
A6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۵۵۲/۰۰۰۷۸۶/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۰۰۷/۰۰۰۱/۴۳۰/۰۰۰۱/۸۴۶/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۰۷۲/۰۰۰۱/۴۹۵/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۱۹۶/۰۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰
A6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۱/۳۶۵/۰۰۰۱/۶۹۰/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۲۵/۰۰۰۴۶۸/۰۰۰۶۸۲/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۳۳۸/۰۰۰۴۸۱/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۴۰۳/۰۰۰۶۰۴/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۵۰۰/۰۰۰۶۱۷/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۶۰۴/۰۰۰۸۷۷/۰۰۰۱/۲۴۸/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۶۲۴/۰۰۰۸۹۷/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۷۳۴/۰۰۰۹۹۴/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۹۱۰/۰۰۰۱/۱۹۶/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۶۳۸/۰۰۰۲/۳۲۷/۰۰۰۲/۸۷۳/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۷۱۶/۰۰۰۲/۳۹۲/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۸۴۶/۰۰۰۲/۴۵۷/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۲/۱۸۴/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۶۰۴/۰۰۰۸۳۲/۰۰۰۱/۱۳۱/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۶۱۷/۰۰۰۸۴۵/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۷۰۲/۰۰۰۹۸۸/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۸۱۲/۰۰۰۱/۰۶۶/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۱۳۷/۰۰۰۱/۵۵۳/۰۰۰۱/۹۶۹/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۱۶۳/۰۰۰۱/۵۷۳/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۲۶۱/۰۰۰۱/۷۱۶/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۳۷۸/۰۰۰۱/۸۰۷/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۲/۸۷۳/۰۰۰۴/۰۳۰/۰۰۰۵/۵۳۸/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۲/۹۳۸/۰۰۰۴/۰۹۵/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۲۳۸/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۳/۲۱۱/۰۰۰۴/۴۴۶/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۱۶۳/۰۰۰۱/۷۰۳/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۱۷۶/۰۰۰۱/۷۱۶/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۸۲۰/۰۰۰
A3۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۱/۴۰۴/۰۰۰۱/۸۹۸/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۲/۰۲۸/۰۰۰۲/۸۶۰/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۲/۰۵۴/۰۰۰۲/۸۸۶/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۲/۲۱۶/۰۰۰۲/۹۱۲/۰۰۰
A3۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۲/۴۱۸/۰۰۰۳/۳۲۸/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۵/۴۶۰/۰۰۰۸/۰۶۰/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۵/۵۳۸/۰۰۰۸/۱۲۵/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۵/۶۶۸/۰۰۰۸/۴۶۳/۰۰۰
A3۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۵/۸۷۶/۰۰۰۸/۷۳۶/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۴۸۱/۰۰۰۶۸۲/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۵۰۰/۰۰۰۷۰۲/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۵۶۵/۰۰۰۷۸۶/۰۰۰
B6۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۶۳۰/۰۰۰۸۴۵/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۱۵۷/۰۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۲۲۲/۰۰۰۱/۶۲۵/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۳۶۵/۰۰۰۱/۷۵۵/۰۰۰
B6۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۱/۴۹۵/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۹۰/۰۰۰۵۵۹/۰۰۰۷۸۶/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۴۰۳/۰۰۰۵۷۲/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۵۰۰/۰۰۰۷۰۲/۰۰۰
B5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۵۴۶/۰۰۰۷۶۰/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۷۱۵/۰۰۰۱/۰۷۲/۰۰۰۱/۴۳۰/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۷۴۱/۰۰۰۱/۰۹۸/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۸۴۵/۰۰۰۱/۱۹۶/۰۰۰
B5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۹۹۴/۰۰۰۱/۳۵۸/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۹۱۱/۰۰۰۲/۷۳۰/۰۰۰۳/۴۸۴/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۹۸۹/۰۰۰۲/۸۰۸/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۲/۰۵۴/۰۰۰۲/۹۳۸/۰۰۰
B5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۲/۲۶۵/۰۰۰۳/۱۴۶/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۷۷۳/۰۰۰۱/۱۰۵/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۷۸۶/۰۰۰۱/۱۱۸/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۹۱۶/۰۰۰۱/۲۴۸/۰۰۰
B4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۹۸۸/۰۰۰۱/۲۸۷/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۳۸۴/۰۰۰۱/۸۵۹/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۱/۴۰۴/۰۰۰۱/۹۱۷/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۱/۴۳۰/۰۰۰۲/۰۶۰/۰۰۰
B4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۶۷۷/۰۰۰۲/۱۷۷/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۳/۵۴۹/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ سرمه ای۳/۶۲۷/۰۰۰۵/۲۶۵/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)دو رنگ قرمز مشکی۳/۶۹۲/۰۰۰۵/۳۳۰/۰۰۰
B4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۳/۸۲۲/۰۰۰۵/۵۳۸/۰۰۰

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

دسته فاکتور کاربن لس (NCR) (فوری)
گرماژ: کاربن لس ۳۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
* نکته: با توجه به پایین بودن گرماژ و رنگی بودن کاغذ ، چاپ با اختلاف رنگ ۴۰% مواجه خواهد شد
* زمان تحویل: تک رنگ – ۶ روز کاری
* زمان تحویل: دو رنگ – ۱۰ روز کاری
* زمان تحویل: چهار رنگ – ۱۲ روز کاری
ابعادتعدادنوع چاپمبلغ دو برگیمبلغ سه برگی
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۳۷۰/۰۰۰۵۰۷/۰۰۰
A5۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۶۰۴/۰۰۰۷۶۷/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۶۴۳/۰۰۰۹۱۶/۰۰۰
A5۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۹۶۸/۰۰۰۱/۲۵۴/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۷۷۴/۰۰۰۲/۴۵۷/۰۰۰
A5۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۲/۳۲۷/۰۰۰۲/۷۳۰/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)تک رنگ مشکی۶۵۰/۰۰۰۸۵۸/۰۰۰
A4۱۰۰۰ شماره (۲۰ دسته)چهار رنگ۸۹۰/۰۰۰۱/۱۳۱/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)تک رنگ مشکی۱/۱۸۹/۰۰۰۱/۶۴۴/۰۰۰
A4۲۰۰۰ شماره (۴۰ دسته)چهار رنگ۱/۵۰۱/۰۰۰۱/۹۲۴/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)تک رنگ مشکی۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۱۶۰/۰۰۰
A4۵۰۰۰ شماره (۱۰۰ دسته)چهار رنگ۳/۳۵۴/۰۰۰۴/۵۷۶/۰۰۰

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

دسته قبض تحریر
قیمت ها به تومان میباشند
* تک برگی: تحریر ۸۰ گرمی
* دو برگی: رو تحریر ۸۰ گرمی + زیر ۶۰ ایرانی
* سه برگی: رو تحریر ۸۰ گرمی + زیر ۶۰ ایرانی
* زمان تحویل: تک رنگ – ۶ روز کاری
* زمان تحویل: دو رنگ – ۱۰ روز کاری
* زمان تحویل: چهار رنگ – ۱۲ روز کاری
ابعادتعدادنوع چاپمبلغ تک برگیمبلغ دو برگیمبلغ سه برگی
A4 1/3۳۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۳۷۰/۰۰۰۵۳۳/۰۰۰۷۱۵/۰۰۰
A4 1/3۶۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۶۶۳/۰۰۰۹۱۰/۰۰۰۱/۲۸۷/۰۰۰
A4 1/3۹۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۹۲۹/۰۰۰۱/۲۸۷/۰۰۰۱/۸۵۲/۰۰۰

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

دسته قبض کاربن لس (NCR)
گرماژ: کاربن لس ۳۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
* نکته: با توجه به پایین بودن گرماژ و رنگی بودن کاغذ ، چاپ با اختلاف رنگ ۴۰% مواجه خواهد شد
* زمان تحویل: تک رنگ – ۶ روز کاری
* زمان تحویل: دو رنگ – ۱۰ روز کاری
* زمان تحویل: چهار رنگ – ۱۲ روز کاری
ابعادتعدادنوع چاپمبلغ دو برگیمبلغ سه برگی
A4 1/3۳۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۶۸۹/۰۰۰۹۲۹/۰۰۰
A4 1/3۶۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۱/۴۳۰/۰۰۰۱/۸۸۵/۰۰۰
A4 1/3۹۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۱/۹۵۰/۰۰۰۲/۷۰۰/۰۰۰

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

دسته فاکتور تحریر رسمی ، مالیاتی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع کاغذابعادتعدادنوع چاپمبلغ دو برگیمبلغ سه برگیزمان تحویل
کاغذ تحریرA4۱۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۲۶۰/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ تحریرA4۲۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۳۲۵/۰۰۰۳۹۰/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ تحریرA4۵۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۳۹۰/۰۰۰۴۵۵/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ تحریرA4۱۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۶۵۰/۰۰۰۷۸۰/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ کاربن لس NCRA4۱۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۲۶۰/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ کاربن لس NCRA4۲۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۳۲۵/۰۰۰۳۹۰/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ کاربن لس NCRA4۵۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۳۹۰/۰۰۰۴۵۵/۰۰۰۴ روز کاری
کاغذ کاربن لس NCRA4۱۰۰۰ شمارهتک رنگ مشکی۶۵۰/۰۰۰۷۸۰/۰۰۰۴ روز کاری

نکته: به دلیل تامین کاغذ و مواد اولیه مختلف ، کیفیت محصول نهایی احتمالا با سفارش قبل متفاوت باشد

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.