لیست قیمت جعبه های فست فود

لیست قیمت جعبه های فست فود

محصولات فست فود و رستورانها

قیمت های امروز

۰۲/مهر/۱۳۹۹

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت جعبه پیتزا پیکو

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۱۴

۱۴

۳

۲۰۰ عدد

۷۸۰

۱۰۰۰ عدد

۵۸۰

۸۸۰

۱۱۸۰

 

لیست قیمت جعبه پیتزا مینی

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۱۹

۱۹

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۱۰۳۰

۱۰۰۰ عدد

۸۳۰

۱۱۳۰

۱۴۳۰

لیست قیمت جعبه پیتزا یک نفره

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۲۳٫۵

۲۳٫۵

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۱۱۳۰

۱۰۰۰ عدد

۹۳۰

۱۲۳۰

۱۵۳۰

لیست قیمت جعبه پیتزا دو نفره

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۲۶٫۵

۲۶٫۵

۴

۲۰۰ عدد

۱۴۸۰

۱۰۰۰ عدد

۱۲۸۰

۱۵۸۰

۱۸۸۰

لیست قیمت جعبه پیتزا ایتالیایی

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۲۹٫۵

۲۹٫۵

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۱۶۴۰

۱۰۰۰ عدد

۱۴۴۰

۱۷۴۰

۲۰۴۰

لیست قیمت جعبه پیتزا خانواده

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۳۲٫۵

۳۲٫۵

۴

۲۰۰ عدد

۱۹۲۰

۱۰۰۰ عدد

۱۷۲۰

۲۰۲۰

۲۳۲۰

لیست قیمت جعبه پیتزا خانواده بزرگ

ایفلوت ساده

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۳۴

۳۴

۵

۲۰۰ عدد

۳۰۰۰

۱۰۰۰ عدد

۲۳۰۰

۲۸۰۰

۳۳۰۰

لیست قیمت جعبه ساندویچ کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۳۰

۹

۶

۲۰۰ عدد

۱۱۸۰

۱۰۰۰ عدد

۹۸۰

۱۲۸۰

۱۵۸۰

 

لیست قیمت جعبه ساندویچ فرنگی

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۳۰/۵

۷

۷

۱۰۰۰ عدد

۱۹۵۰

۱/۹۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۵۵۰

۳/۱۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۲۹۰

۶/۴۵۰/۰۰۰

لیست قیمت جعبه همبرگر کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۱۴

۱۴

۷٫۵

۲۰۰ عدد

۱۱۸۰

۱۰۰۰ عدد

۹۸۰

۱۲۸۰

۱۵۸۰

 

لیست قیمت جعبه همبرگر فرنگی

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۳

۸

۸

۱۰۰۰ عدد

۱۹۵۰

۱/۹۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۵۵۰

۳/۱۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۲۹۰

۶/۴۵۰/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه همبرگر صدفی قفل دار

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۳

۸

۸

۱۰۰۰ عدد

۱۳۴۵

۱/۳۴۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۱۲۰

۲/۲۴۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۶۵۵

۳/۲۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سوخاری کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

۲۲٫۵

۱۱٫۵

۷٫۵

۲۰۰ عدد

۱۱۸۰

۱۰۰۰ عدد

۹۸۰

۱۲۸۰

۱۵۸۰

 

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۲۱/۸

۱۲

۷/۸

۱۰۰۰ عدد

۲۲۹۰

۲/۲۹۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۸۷۰

۳/۷۴۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۶۱۰

۸/۰۵۰/۰۰۰

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۲۱/۵

۱۴/۵

۳

۱۰۰۰ عدد

۹۲۰

۹۲۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۷۵۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۶۵۵

۳/۲۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (مخروطی)(بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۵/۵

۷/۸

۱۱

۱۰۰۰ عدد

۹۸۵

۹۸۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۷۷۵

۱/۵۵۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۶۴۵

۳/۲۲۵/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۴

۱۱

۳

۱۰۰۰ عدد

۶۲۵

۶۲۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۳۵

۱/۰۷۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۴۸۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (بیرون بر بزرگ)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۱۴۶۵

۱/۴۶۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۱۱۰

۲/۲۲۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۹۱۵

۴/۵۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت ظروف مربعی بزرگ

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۱۴۶۵

۱/۴۶۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۱۱۰

۲/۲۲۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۹۱۵

۴/۵۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت ظروف مربعی کوچک

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۷۲۰

۷۲۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۶۳۰

۱/۲۶۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۵۵۵

۲/۷۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت ظروف پاپ کورن

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۲۰۷۵

۲/۰۷۵/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۶۷۰

۳/۳۴۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۹۳۰

۴/۶۵۰/۰۰۰

 

 

 

لیست قیمت لیوان کاغذی کوچک

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۴۱۰

۴۱۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۳۷۰

۱/۸۵۰/۰۰۰

 

 

لیست قیمت لیوان کاغذی بزرگ

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۰۰۰ عدد

۴۹۰

۴۹۰/۰۰۰

 

 

 

لیست قیمت سینگل زیر پیتزا

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد

به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه مینی

۱۸

۱۸

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۱۵۰.۰۰۰ تومان

هر بسته

سینگل زیر پیتزا 

برای داخل جعبه یک نفره

۲۳

۲۳

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۲۰۰.۰۰۰ تومان

هر بسته

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه دونفره

۲۶

۲۶

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

هر بسته

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه ایتالیایی

۲۸

۲۸

۲۰۰ عددی (یک بسته)

۳۰۰.۰۰۰ تومان

هر بسته

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه خانواده

۳۲

۳۲

۱۵۰ عددی (یک بسته)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

هر بسته

لیست قیمت جا لیوانی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

جا لیوانی ۲ تایی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۵۶۰ تومان

جا لیوانی ۴ تایی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۷۰۰ تومان

جا لیوانی ۵ تایی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۸۲۰ تومان

 

لیست قیمت جا بستنی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

جا بستنی قیفی جعبه ای

 

 

۱۰۰۰ عدد

۷۰۰ تومان

جا بستنی قیفی صفحه ای

 

 

۱۰۰۰ عدد

۴۵۰ تومان

 

لیست قیمت سینی حمل ظروف

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

سینی تک پرسی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۷۵۰ تومان

سینی دو پرسی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۹۸۰ تومان

سینی سه پرسی

 

 

۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

( تحریر ۸۰ گرمی خارجی )

سایز / ابعاد

تعداد

قیمت کل (تومان)

B4

۲۸۰ × ۳۴۰

۱۰۰۰ عدد

۳۵۰/۰۰۰

B3

۳۴۰ × ۴۸۰

۱۰۰۰ عدد

۷۳۰/۰۰۰

B4

۲۸۰ × ۳۴۰

۲۰۰۰ عدد

۵۴۰/۰۰۰

B3

۳۴۰ × ۴۸۰

۲۰۰۰ عدد

۱/۱۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

( گلاسه ۱۳۵ گرمی )

سایز / ابعاد

تعداد

قیمت کل (تومان)

B4

۲۸۰ × ۳۴۰

۱۰۰۰ عدد

۵۱۰/۰۰۰

B3

۳۴۰ × ۴۸۰

۱۰۰۰ عدد

۱/۰۰۰/۰۰۰

B4

۲۸۰ × ۳۴۰

۲۰۰۰ عدد

۸۴۰/۰۰۰

B3

۳۴۰ × ۴۸۰

۲۰۰۰ عدد

۱/۶۷۰/۰۰۰

 

 

لیست قیمت کاغذ مومی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر کیلوگرم به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد در هر کیلوگرم

بدون چاپ

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ بزرگ

۵۰

۳۵

۱۴۰ برگ

کیلویی ۵۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای همبرگر

۳۵

۳۳

۲۱۰ برگ

کیلویی ۵۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ کوچک

۳۵

۲۵

۲۸۰ برگ

کیلویی ۵۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی برای زیر پیتزا

۲۳

۲۳

۴۲۰ برگ

کیلویی ۵۵۰۰۰ تومان

لیست قیمت کاغذ مومی

با چاپ افست طرح شما

نوع کاغذ

مورد استفاده

سایز / ابعاد

تعداد

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ بزرگ

۳۵ در ۵۰

۱۴۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ بزرگ

۳۵ در ۵۰

۱۰۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ کوچک

۳۲ در ۳۴

۲۱۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ کوچک

۳۲ در ۳۴

۱۵۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ همبرگر

۲۴ در ۳۴

۲۸۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ همبرگر

۲۴ در ۳۴

۲۰۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

زیر پیتزا

۲۳ در ۲۳

۴۲۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

زیر پیتزا

۲۳ در ۲۳

۳۰۰۰۰ برگ

 

لیست قیمت کاغذ کاهی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر کیلوگرم به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد در هر کیلوگرم

بدون چاپ

کاغذ کاهی دورپیچ برای ساندویچ بزرگ

۵۰

۳۵

۱۲۰ برگ

کیلویی ۲۲۰۰۰ تومان

کاغذ کاهی دورپیچ برای همبرگر

۳۵

۳۳

۱۹۰ برگ

کیلویی ۲۲۰۰۰ تومان

کاغذ کاهی دورپیچ برای ساندویچ کوچک

۳۵

۲۵

۲۵۰ برگ

کیلویی ۲۲۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت پاکت مومی

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

۱۳

۳۰

۵۰۰ تومان

۶۵۰ تومان

۸۰۰ تومان

ساندویچ بزرگ

۱۵

۳۵

۶۰۰ تومان

۷۵۰ تومان

۹۰۰ تومان

همبرگر

۱۵

۲۳

۶۰۰ تومان

۷۵۰ تومان

۹۰۰ تومان

لیست قیمت پاکت متالایز

 

سایز / ابعاد

قیمت هر کیلو به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

ساندویچ کوچک

۱۳

۳۰

۶۰۰۰۰ تومان

ساندویچ بزرگ

۱۵

۳۵

۶۰۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵

۲۳

۶۰۰۰۰ تومان

لیست قیمت پاکت کرافت نخودی

مناسب حمل جعبه های فست فود

 

نوع پاکت

ابعاد

نوع چاپ ( افست ) / قیمت کل ( تومان )

پاکت بیرون بر ساندویچ

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

طولعرضارتفاع
۳۴/۵۱۵۳۹

۵۰۰

۱/۷۰۰/۰۰۰

۱/۹۲۰/۰۰۰

۲/۰۴۰/۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۷۶۰/۰۰۰

۲/۹۷۵/۰۰۰

۳/۱۴۵/۰۰۰

۲۰۰۰

۴/۹۲۰/۰۰۰

۵/۱۳۵/۰۰۰

۵/۴۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰

۱۱/۷۶۰/۰۰۰

۱۲/۲۴۰/۰۰۰

۱۲/۴۸۰/۰۰۰

نوع پاکت

ابعاد

نوع چاپ ( افست ) / قیمت کل ( تومان )

پاکت بیرون بر رستوران

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

طولعرضارتفاع
۲۸۱۵۳۴

۵۰۰

۱/۵۲۵/۰۰۰

۱/۷۳۰/۰۰۰

۱/۸۳۵/۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۲/۶۱۵/۰۰۰

۲/۷۸۵/۰۰۰

۲۰۰۰

۴/۱۶۵/۰۰۰

۴/۴۰۰/۰۰۰

۴/۶۸۰/۰۰۰

۵۰۰۰

۱۰/۱۰۰/۰۰۰

۱۰/۳۸۰/۰۰۰

۱۰/۷۴۰/۰۰۰

نوع پاکت

ابعاد

نوع چاپ ( افست ) / قیمت کل ( تومان )

پاکت حمل پیتزا یک نفره

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

طولعرضارتفاع
۲۵۲۵۳۳

۵۰۰

۱/۷۴۰/۰۰۰

۱/۹۵۵/۰۰۰

۲/۰۷۵/۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۸۲۰/۰۰۰

۳/۰۳۵/۰۰۰

۳/۲۱۵/۰۰۰

۲۰۰۰

۴/۹۵۵/۰۰۰

۵/۱۸۵/۰۰۰

۵/۴۶۰/۰۰۰

۵۰۰۰

۱۱/۸۸۰/۰۰۰

۱۲/۳۶۰/۰۰۰

۱۲/۶۰۰/۰۰۰

نوع پاکت

ابعاد

نوع چاپ ( افست ) / قیمت کل ( تومان )

پاکت حمل پیتزا دو نفره

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

طولعرضارتفاع
۲۹۲۹۳۲

۵۰۰

۱/۷۷۵/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۱۰۰/۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۸۸۰/۰۰۰

۳/۱۰۰/۰۰۰

۳/۲۶۵/۰۰۰

۲۰۰۰

۵/۰۴۰/۰۰۰

۵/۲۳۰/۰۰۰

۵/۵۲۰/۰۰۰

۵۰۰۰

۱۱/۹۴۰/۰۰۰

۱۲/۴۸۰/۰۰۰

۱۲/۶۶۰/۰۰۰

نوع پاکت

ابعاد

نوع چاپ ( افست ) / قیمت کل ( تومان )

پاکت حمل پیتزا خانواده

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

چهار رنگ

طولعرضارتفاع
۳۳/۵۳۳/۵۲۹

۵۰۰

۱/۸۶۰/۰۰۰

۲/۰۶۰/۰۰۰

۲/۱۶۰/۰۰۰

۱۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳/۱۴۵/۰۰۰

۳/۳۶۰/۰۰۰

۲۰۰۰

۵/۱۶۰/۰۰۰

۵/۳۴۰/۰۰۰

۵/۶۴۰/۰۰۰

۵۰۰۰

۱۲/۱۲۰/۰۰۰

۱۲/۶۰۰/۰۰۰

۱۲/۷۲۰/۰۰۰

نکته: در فـرمـهـای دوتـکــه اگــر روی کـار با پـشـت کــار مـتـفــاوت بــاشــد:

تک رنگ مبلغ: ۲۵۰/۰۰۰ تومان
دو رنگ مبلغ: ۴۲۰/۰۰۰ تومان
چهار رنگ مبلغ: ۵۰۰/۰۰۰ تومان
هزینه چاپ اضافه می شود
هزینه چاپ فرم های دورنگ به صورت ( یک رنگ ساختگی + یک رنگ اصلی ) محاسبه شده و در صورت سفارش دورنگ ساختگی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان به فاکتور اضافه می شود