آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۰۷/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

تراکت تحریر ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۵۵/۰۰۰۸ روز۶۰/۰۰۰۳ روز۱۱۰/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۸۷/۰۰۰۸ روز۹۷/۰۰۰۳ روز۱۳۷/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۵۰۰۰۱۸۴/۰۰۰۸ روز۱۹۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۱۰۰۰۷۵/۰۰۰۸ روز۸۰/۰۰۰۳ روز۱۳۰/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۲۰۰۰۱۱۱/۰۰۰۸ روز۱۲۱/۰۰۰۳ روز۱۶۱/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۵۰۰۰۲۱۴/۰۰۰۸ روز۲۲۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۰۹/۰۰۰۸ روز۱۱۹/۰۰۰۳ روز۱۷۹/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۱۷۵/۰۰۰۸ روز۱۹۰/۰۰۰۳ روز۲۳۵/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۵۰۰۰۳۶۸/۰۰۰۸ روز۳۸۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۱۰۰۰۱۵۱/۰۰۰۸ روز۱۶۱/۰۰۰۳ روز۲۲۱/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۲۰۰۰۲۲۱/۰۰۰۸ روز۲۳۶/۰۰۰۳ روز۲۸۱/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۵۰۰۰۴۲۸/۰۰۰۸ روز۴۴۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۲۱۸/۰۰۰۸ روز۲۳۳/۰۰۰۳ روز۲۹۸/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۳۴۹/۰۰۰۸ روز۳۶۹/۰۰۰۳ روز۴۱۴/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۵۰۰۰۷۳۶/۰۰۰۸ روز۷۶۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۳۰۱/۰۰۰۸ روز۳۱۶/۰۰۰۳ روز۳۸۱/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۴۴۲/۰۰۰۸ روز۴۶۲/۰۰۰۳ روز۵۰۷/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۵۰۰۰۸۵۵/۰۰۰۸ روز۸۸۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۱۰۰۰۹۰/۰۰۰۸ روز۹۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۲۰۰۰۱۳۶/۰۰۰۸ روز۱۴۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۵۰۰۰۲۷۶/۰۰۰۸ روز۲۹۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۱۰۰۰۱۳۸/۰۰۰۸ روز۱۴۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۲۰۰۰۱۸۹/۰۰۰۸ روز۱۹۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۵۰۰۰۳۴۲/۰۰۰۸ روز۳۵۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰۸ روز۱۹۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۲۰۰۰۲۷۳/۰۰۰۸ روز۲۸۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۵۰۰۰۵۵۳/۰۰۰۸ روز۵۷۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۱۰۰۰۲۷۶/۰۰۰۸ روز۲۸۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۲۰۰۰۳۷۷/۰۰۰۸ روز۳۹۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۵۰۰۰۶۸۵/۰۰۰۸ روز۷۰۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۱۰۰۰۳۶۰/۰۰۰۸ روز۳۷۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۲۰۰۰۵۴۵/۰۰۰۸ روز۵۶۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۵۰۰۰۱/۱۰۵/۰۰۰۸ روز۱/۱۳۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۱۰۰۰۵۵۱/۰۰۰۸ روز۵۶۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۲۰۰۰۷۵۴/۰۰۰۸ روز۷۷۴/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۵۰۰۰۱/۳۶۹/۰۰۰۸ روز۱/۳۹۴/۰۰۰۳ روز۱ روز

تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۵۰/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۷۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۵۰۰۰۱۵۹/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۱۰۰۰۷۰/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۲۰۰۰۱۰۱/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۵۰۰۰۱۸۹/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۹۹/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۱۵۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۵۰۰۰۳۱۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۱۰۰۰۱۴۱/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۲۰۰۰۲۰۱/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۵۰۰۰۳۷۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۱۹۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۳۰۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۵۰۰۰۶۳۵/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۲۸۱/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۴۰۲/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۵۰۰۰۷۵۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

سربرگ تحریر ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۵×۱۴۸) A6یکرو۱۰۰۰۶۹/۰۰۰۸ روز۷۶/۰۰۰۳ روز۱۲۶/۰۰۰۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6یکرو۲۰۰۰۱۱۱/۰۰۰۸ روز۱۲۱/۰۰۰۳ روز۱۵۱/۰۰۰۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6یکرو۵۰۰۰۲۳۱/۰۰۰۸ روز۲۴۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6دورو۱۰۰۰۱۰۱/۰۰۰۸ روز۱۰۶/۰۰۰۳ روز۱۵۶/۰۰۰۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6دورو۲۰۰۰۱۴۵/۰۰۰۸ روز۱۵۵/۰۰۰۳ روز۱۹۵/۰۰۰۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6دورو۵۰۰۰۲۷۳/۰۰۰۸ روز۲۸۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۴۲/۰۰۰۸ روز۱۵۲/۰۰۰۳ روز۲۱۲/۰۰۰۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۲۰۰۰۲۲۳/۰۰۰۸ روز۲۳۸/۰۰۰۳ روز۲۸۳/۰۰۰۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۵۰۰۰۴۶۱/۰۰۰۸ روز۴۸۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۱۰۰۰۲۰۲/۰۰۰۸ روز۲۱۲/۰۰۰۳ روز۲۷۲/۰۰۰۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۲۰۰۰۲۹۰/۰۰۰۸ روز۳۰۵/۰۰۰۳ روز۳۵۰/۰۰۰۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۵۰۰۰۵۴۷/۰۰۰۸ روز۵۶۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۱۰۰۰۲۸۴/۰۰۰۸ روز۲۹۹/۰۰۰۳ روز۳۶۴/۰۰۰۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۲۰۰۰۴۴۵/۰۰۰۸ روز۴۶۵/۰۰۰۳ روز۵۱۰/۰۰۰۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۵۰۰۰۹۲۲/۰۰۰۸ روز۹۴۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۱۰۰۰۴۰۴/۰۰۰۸ روز۴۱۹/۰۰۰۳ روز۴۸۴/۰۰۰۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۲۰۰۰۵۸۰/۰۰۰۸ روز۶۰۰/۰۰۰۳ روز۶۴۵/۰۰۰۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۵۰۰۰۱/۰۹۳/۰۰۰۸ روز۱/۱۱۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۱۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۲۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۵۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۱۰۰۰۲۳۳/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۱۰۰۰۳۴۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۱۰۰۰۴۶۵/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۱۰۰۰۶۹۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۸۴/۰۰۰۸ روز۸۹/۰۰۰۳ روز۱۳۹/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۱۴۷/۰۰۰۸ روز۱۵۷/۰۰۰۳ روز۱۹۷/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۵۰۰۰۳۳۵/۰۰۰۸ روز۳۵۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۱۰۰۰۱۰۴/۰۰۰۸ روز۱۰۹/۰۰۰۳ روز۱۵۹/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۲۰۰۰۱۶۹/۰۰۰۸ روز۱۷۹/۰۰۰۳ روز۲۱۹/۰۰۰۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۵۰۰۰۳۶۳/۰۰۰۸ روز۳۷۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۶۸/۰۰۰۸ روز۱۷۸/۰۰۰۳ روز۲۳۸/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۲۹۴/۰۰۰۸ روز۳۰۹/۰۰۰۳ روز۳۵۴/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۵۰۰۰۶۶۹/۰۰۰۸ روز۶۸۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۱۰۰۰۲۰۸/۰۰۰۸ روز۲۱۸/۰۰۰۳ روز۲۷۸/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۲۰۰۰۳۳۹/۰۰۰۸ روز۳۵۴/۰۰۰۳ روز۳۹۹/۰۰۰۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۵۰۰۰۷۲۶/۰۰۰۸ روز۷۴۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۳۳۵/۰۰۰۸ روز۳۵۰/۰۰۰۳ روز۴۱۵/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۵۸۷/۰۰۰۸ روز۶۰۷/۰۰۰۳ روز۶۵۲/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۵۰۰۰۱/۳۳۸/۰۰۰۸ روز۱/۳۶۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۴۱۶/۰۰۰۸ روز۴۳۱/۰۰۰۳ روز۴۹۶/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۶۷۷/۰۰۰۸ روز۶۹۷/۰۰۰۳ روز۷۴۲/۰۰۰۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۵۰۰۰۱/۴۵۲/۰۰۰۸ روز۱/۴۷۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۱۰۰۰۱۳۷/۰۰۰۸ روز۱۴۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۲۰۰۰۲۲۸/۰۰۰۸ روز۲۳۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6یکرو۵۰۰۰۵۰۲/۰۰۰۸ روز۵۱۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۱۰۰۰۱۸۸/۰۰۰۸ روز۱۹۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۲۰۰۰۲۸۴/۰۰۰۸ روز۲۹۴/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۲۰×۱۷۰) B6دورو۵۰۰۰۵۷۳/۰۰۰۸ روز۵۸۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۱۰۰۰۲۷۴/۰۰۰۸ روز۲۸۴/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۲۰۰۰۴۵۶/۰۰۰۸ روز۴۷۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5یکرو۵۰۰۰۱/۰۰۳/۰۰۰۸ روز۱/۰۲۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۱۰۰۰۳۷۵/۰۰۰۸ روز۳۸۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۲۰۰۰۵۶۸/۰۰۰۸ روز۵۸۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۷۰×۲۴۰) B5دورو۵۰۰۰۱/۱۴۵/۰۰۰۸ روز۱/۱۶۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۱۰۰۰۵۴۷/۰۰۰۸ روز۵۶۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۲۰۰۰۹۱۲/۰۰۰۸ روز۹۳۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4یکرو۵۰۰۰۲/۰۰۶/۰۰۰۸ روز۲/۰۳۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۱۰۰۰۷۵۰/۰۰۰۸ روز۷۶۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۲۰۰۰۱/۱۳۵/۰۰۰۸ روز۱/۱۵۵/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۴۰×۳۴۰) B4دورو۵۰۰۰۲/۲۹۰/۰۰۰۸ روز۲/۳۱۵/۰۰۰۳ روز۱ روز

تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۲۱۷/۰۰۰۸ روز۲۲۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۴۰۰۰۴۰۵/۰۰۰۸ روز۴۲۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۲۰۰۰۲۵۴/۰۰۰۸ روز۲۷۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۴۰۰۰۴۵۱/۰۰۰۸ روز۴۶۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۴۳۵/۰۰۰۸ روز۴۵۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۴۰۰۰۸۱۰/۰۰۰۸ روز۸۳۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۲۰۰۰۵۰۹/۰۰۰۸ روز۵۲۴/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۴۰۰۰۹۰۲/۰۰۰۸ روز۹۲۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۸۶۹/۰۰۰۸ روز۸۸۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۴۰۰۰۱/۶۱۹/۰۰۰۸ روز۱/۶۴۴/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۱/۰۱۷/۰۰۰۸ روز۱/۰۳۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۴۰۰۰۱/۸۰۳/۰۰۰۸ روز۱/۸۲۸/۰۰۰۳ روز۱ روز

سربرگ کتان ۱۲۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۱۰۰۰۳۰۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۱۰۰۰۴۱۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۱۰۰۰۶۰۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۱۰۰۰۸۳۶/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

سربرگ کارتی ۱۴۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۴۸×۲۱۰) A5یکرو۱۰۰۰۳۰۲/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5دورو۱۰۰۰۵۱۵/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4یکرو۱۰۰۰۶۰۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4دورو۱۰۰۰۱/۰۲۹/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

تراکت کرافت ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۶۵/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۱۰۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۵۰۰۰۲۳۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۱۰۰۰۸۶/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۲۰۰۰۱۳۲/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۵۰۰۰۲۶۸/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۲۱۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۵۰۰۰۴۷۶/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۱۰۰۰۱۷۲/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۲۰۰۰۲۶۴/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۵۰۰۰۵۳۶/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۲۵۹/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۴۳۳/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۵۰۰۰۹۵۲/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۳۴۳/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۲۰۰۰۵۲۷/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۵۰۰۰۱/۰۷۱/۰۰۰۸ روز۳ روز۱ روز

تراکت دیجیتال فوری
قیمت ها به تومان میباشند
نوع کاغذفرم ۱۰ عددیفرم ۵۰ عددیفرم ۱۰۰ عددیفرم ۱۰۰۰ عددی
تحریر ۸۰ گرمی یکرو۱۵۰۰۱۳۰۰۱۲۰۰۱۰۰۰
تحریر ۸۰ گرمی دورو۱۶۰۰۱۴۰۰۱۳۰۰۱۱۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرمی یکرو۱۷۰۰۱۵۰۰۱۴۰۰۱۲۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو۱۸۰۰۱۶۰۰۱۵۰۰۱۳۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرمی یکرو۲۰۰۰۱۸۰۰۱۷۰۰۱۵۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرمی دورو۲۱۰۰۱۹۰۰۱۸۰۰۱۶۰۰
کتان ۲۵۰ گرمی یکرو۳۰۰۰۲۸۰۰۲۷۰۰۲۶۰۰
کتان ۲۵۰ گرمی دورو۳۲۰۰۳۰۰۰۲۹۰۰۲۳۰۰
لیبل ژاپنی۵۰۰۰۴۶۰۰۴۴۰۰۴۰۰۰
لیبل ایرانی۳۰۰۰۲۶۰۰۲۴۰۰۲۰۰۰

تراکت تحریر صدفی ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۸۳/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6دورو۱۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۶۵/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5دورو۱۰۰۰۲۶۰/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۳۳۰/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4دورو۱۰۰۰۵۲۰/۰۰۰۱۵ روز۳ روز۱ روز

تراکت تحریر ۸۰ گرمی با سرچسب
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۱۰۰۰۸۸/۰۰۰۸ روز۹۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۲۰۰۰۱۴۷/۰۰۰۸ روز۱۵۷/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۰×۱۴۵) A6یکرو۵۰۰۰۳۳۴/۰۰۰۸ روز۳۴۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۱۰۰۰۱۳۹/۰۰۰۸ روز۱۴۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۲۰۰۰۲۳۵/۰۰۰۸ روز۲۵۰/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۵×۲۰۰) A5یکرو۵۰۰۰۵۱۸/۰۰۰۸ روز۵۳۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۱۰۰۰۲۴۸/۰۰۰۸ روز۲۶۳/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۲۰۰۰۴۰۹/۰۰۰۸ روز۴۲۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۰۰×۲۹۰) A4یکرو۵۰۰۰۸۸۶/۰۰۰۸ روز۹۱۱/۰۰۰۳ روز۱ روز

سربرگ تحریر ۸۰ گرمی با سرچسب
قیمت ها به تومان میباشند
ابعاد سفارشنوع چاپتعدادچاپ معمولیتحویل معمولیچاپ فوریتحویل فوریچاپ یکروزهتحویل
(۱۰۵×۱۴۸) A6 واقعییکرو۱۰۰۰۱۰۱/۰۰۰۸ روز۱۰۶/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۰۵×۱۴۸) A6 واقعییکرو۲۰۰۰۱۷۱/۰۰۰۸ روز۱۸۱/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5 واقعییکرو۱۰۰۰۱۷۲/۰۰۰۸ روز۱۸۲/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۱۴۸×۲۱۰) A5 واقعییکرو۲۰۰۰۲۸۳/۰۰۰۸ روز۲۹۸/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4 واقعییکرو۱۰۰۰۳۱۴/۰۰۰۸ روز۳۲۹/۰۰۰۳ روز۱ روز
(۲۱۰×۲۹۷) A4 واقعییکرو۲۰۰۰۵۰۵/۰۰۰۸ روز۵۲۵/۰۰۰۳ روز۱ روز

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.