قالب انواع پاکت عمومی

جهت طراحی پاکت های مورد نظر خود می توانید از قالبهای درج شده که شامل ابعاد و تیغ برش می باشند استفاده فرمایید