خانه / لیست قیمت سلفون بسته بندی

لیست قیمت سلفون بسته بندی

 

سلفون بسته بندی

جهت مصارف تولیدی ، صنعتی ، فروشگاهی ، نمایشگاهی 

جهت بسته بندی : نان برش خورده ، قند ، شکر ، حبوبات ، عطاریها ، ذغال ، اسکاچ ، CD و …

کیسه سلفونی کیلویی 8500 تومان 

یک رنگ یک طرف چاپ کیلویی 1200 تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )

یک رنگ دو طرف چاپ کیلویی 1600 تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )

دو رنگ یک طرف چاپ کیلویی 1800 تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )

دو رنگ دو طرف چاپ کیلویی ۲۵۰۰ تومان (حداقل ۵۰۰ کیلوگرم )

  نکات قابل توجه :

  *  حداقل سفارش جهت چاپ تک رنگ روی سلفون ۲۰۰ کیلوگرم میباشد

  *  حداقل سفارش جهت چاپ چهار رنگ روی سلفون ۱۰۰۰ کیلوگرم میباشد

  *  چاپ روی سلفون با دستگاه تمام اتوماتیک انجام می شود

  *  قابل ذکر میباشد بعضی از کیسه ها امکان رگال خور بودن را داراست

  *  امکان دوخت با دستگاه حرارتی جهت بستن کیسه ها وجود دارد (قبلا باید دستگاه دوخت را تهیه کرده باشید)

  *  کیسه ها به دو صورت سـاده و ته دوز در این مجموعه تولید می شود

  *  هزینه چاپ روی سلفون ، بعد از دریافت طرح سفارش شما ، محاسبه و اعلام می شود

ردیف

سایز سلفون

ضخامت سلفون

تعداد در هر کیلوگرم

قیمت هر کیلوگرم سلفون بدون چاپ به تومان

ارتفاع  ×  عرض
بر حسب میکرون 
تعداد به عدد 
ساده بصورت کیسه ته دوز
درچسب به صورت کیسه ته دوز

۱ 

۶ × ۴

۰۶ 

۳۰۰۰ عدد

 

۵۰۰۰۰

۲ 

۷ × ۵

۰۶ 

۲۹۵۰ عدد

 

۴۵۰۰۰ 

۳ 

۸ × ۶

۰۶ 

۲۸۰۰ عدد 

 

۳۴۰۰۰ 

۴ 

۱۰ × ۶

۰۶ 

۲۷۰۰ عدد 

 

۳۲۰۰۰ 

۵ 

۱۰ × ۷

۰۶ 

۲۶۵۰ عدد 

 

۳۰۰۰۰ 

۶ 

۱۰ × ۸

۰۶ 

۲۶۰۰ عدد 

 

۳۰۰۰۰ 

۷ 

۱۰ × ۹

۰۶ 

۲۵۵۰ عدد 

 

۲۷۰۰۰ 

۸ 

۱۰ × ۱۰

۰۶ 

۲۵۰۰ عدد 

 

۲۵۰۰۰ 

۹ 

۱۲ × ۷

۰۶ 

۲۴۰۰ عدد 

 

۲۷۰۰۰ 

۱۰ 

۱۲ × ۱۰

۰۶ 

۲۲۰۰ عدد 

 

۲۴۰۰۰ 

۱ 

۱۵ × ۵

۰۶ 

۲۲۰۰ عدد 

 

۴۰۰۰۰ 

۱۲ 

۱۵ × ۶

۰۶ 

۲۱۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۱۳ 

۱۵ × ۷

۰۶ 

۲۰۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۱۴ 

۱۵ × ۸

۰۶ 

۱۹۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۱۵ 

۱۵ × ۹

۰۶ 

۱۸۰۰ عدد 

 

۲۰۰۰۰ 

۱۶ 

۱۵ × ۱۰

۰۶ 

۱۷۰۰ عدد 

 

۲۰۰۰۰ 

۱۷ 

۱۵ × ۱۱

۰۶ 

۱۶۰۰ عدد 

 

۲۰۰۰۰ 

۱۸ 

۱۵ × ۱۲

۰۶ 

۱۵۰۰ عدد 

 

۱۹۰۰۰ 

۱۹ 

۱۸ × ۱۳

۰۶ 

۱۴۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۰ 

۱۸ × ۱۴

۰۶ 

۱۳۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۱ 

۲۰ × ۵

۰۶ 

۱۷۰۰ عدد 

 

۳۰۰۰۰ 

۲۲ 

۲۰ × ۶

۰۶ 

۱۶۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۲۳ 

۲۰ × ۷

۰۶ 

۱۵۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۲۴ 

۲۰ × ۸

۰۶ 

۱۴۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۲۵ 

۲۰ × ۱۰

۰۶ 

۱۲۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۶ 

۲۰ × ۱۱

۰۶ 

۱۱۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۷ 

۲۰ × ۱۲

۰۶ 

۱۰۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۸ 

۲۰ × ۱۳

۰۶ 

۹۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۲۹ 

۲۰ × ۱۴

۰۶ 

۸۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۳۰ 

۲۰ × ۱۵

۰۶ 

۷۰۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۳۱ 

۲۰ × ۱۶

۰۶ 

۶۰۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۳۲ 

۲۰ × ۱۸

۰۶ 

۵۰۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۳۳ 

۲۰ × ۲۰

۰۶ 

۴۰۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۳۴ 

۲۵ × ۶

۰۶ 

۸۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۳۵ 

۲۵ × ۷

۰۶ 

۷۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۳۶ 

۲۵ × ۸

۰۶ 

۶۰۰ عدد 

 

۲۲۰۰۰ 

۳۷ 

۲۵ × ۱۰

۰۶ 

۵۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۳۸ 

۲۵ × ۱۲

۰۶ 

۴۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۳۹ 

۲۵ × ۱۳

۰۶ 

۳۰۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۴۰ 

۲۵ × ۱۴

۰۶ 

۲۸۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۴۱ 

۲۵ × ۱۵

۰۶ 

۲۶۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۴۲ 

۲۵ × ۱۶

۰۶ 

۲۳۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۴۳ 

۲۵ × ۱۸

۰۶ 

۲۱۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۴۴ 

۲۵ × ۲۰

۰۶ 

۱۸۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۴۵ 

۳۰ × ۱۰

۰۶ 

۲۸۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۴۶ 

۳۰ × ۱۲

۰۶ 

۲۶۰ عدد 

 

۱۸۰۰۰ 

۴۷ 

۳۰ × ۱۵

۰۶ 

۲۴۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۴۸ 

۳۰ × ۱۸

۰۶ 

۲۲۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۴۹ 

۳۰ × ۲۰

۰۶ 

۲۰۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۰ 

۳۰ × ۲۱

۰۶ 

۱۸۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۱ 

۳۰ × ۲۳

۰۶ 

۱۶۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۲ 

۳۰ × ۲۵

۰۶ 

۱۴۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۳ 

۳۵ × ۱۰

۰۶ 

۳۱۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۵۴ 

۳۵ × ۱۲

۰۶ 

۲۸۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۵۵ 

۳۵ × ۱۵

۰۶ 

۲۶۰ عدد 

 

۱۷۰۰۰ 

۵۶ 

۳۵ × ۱۸

۰۶ 

۲۴۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۷ 

۳۵ × ۲۰

۰۶ 

۲۲۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۸ 

۳۵ × ۲۳

۰۶ 

۲۰۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۵۹ 

۳۵ × ۲۴

۰۶ 

۱۹۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۰ 

۳۵ × ۲۵

۰۶ 

۱۸۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۱ 

۳۵ × ۲۶

۰۶ 

۱۶۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۲ 

۳۵ × ۲۸

۰۶ 

۱۴۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۳ 

۳۵ × ۳۰

۰۶ 

۱۲۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۴ 

۳۵ × ۳۵

۰۶ 

۱۰۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۵ 

۴۰ × ۲۵

۰۶ 

۱۳۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۶ 

۴۰ × ۲۸

۰۶ 

۱۱۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۷ 

۴۰ × ۳۰

۰۶ 

۱۰۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۸ 

۴۳ × ۳۲

۰۶ 

۱۰۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۶۹ 

۴۳ × ۳۵

۰۶ 

۹۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۷۰ 

۴۰ × ۴۰

۰۶ 

۹۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۷۱ 

۴۸ × ۴۰

۰۶ 

۸۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۷۲ 

۴۸ × ۳۵

۰۶ 

۷۰ عدد 

 

۱۶۵۰۰ 

۷۳

پرفراژ دار ریز 

۰۶ 

 

 

۳۴۰۰۰ 

۷۴

پرفراژ دار بزرگ 

۰۶ 

 

 

۲۸۰۰۰ 

۷۵

DVD , CD 

۰۶ 

 

 

۱۷۰۰۰ 

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

عضویت در کانال تلگرام