خانه / لیست قیمت انواع پاکت

لیست قیمت انواع پاکت

 

لیست قیمت انواع پاکت

نامه ، اسنادی ، رادیولوژی ، حبابدار ، محرمانه ، فانتزی ، خشکبار

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

ردیف

نوع جنس پاکت

سایز

تعداد

چهار رنگ افست – تمام رنگی 

۱

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A4

۱۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

۲ 

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A4 

۲۰۰۰

۲۹۰۰۰۰

۳ 

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A4 

۵۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۴ 

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A5 

۱۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

۵ 

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A5

۲۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۶ 

پاکت – کاغذ تحریر ۸۰ گرمی

A5

۵۰۰۰

۳۸۰۰۰۰

۷ 

پاکت – کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی

A4

۱۰۰۰

۲۴۰۰۰۰ 

۸ 

پاکت – کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی

A4

۲۰۰۰

۳۸۵۰۰۰

۹ 

پاکت – کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی

A5

۱۰۰۰

۱۴۰۰۰۰ 

۱۰ 

پاکت – کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی

A5

۲۰۰۰

235000

۱۱ 

پاکت – کتان ۱۲۰ گرمی

A4

۱۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۱۲ 

پاکت – کتان ۱۲۰ گرمی

A5

۱۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۱۳ 

پاکت – کاغذ تحریر ۱۲۰ گرمی

A3

۱۰۰۰

۵۵۰۰۰۰

۱۴ 

پاکت – کاغذ کتان ۱۲۰ گرمی

A3

۱۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۱۵

پاکت نامه – تحریر ۸۰ گرمی

۲۲ در ۱۱

۱۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

۱۶

پاکت نامه – تحریر ۸۰ گرمی

۲۲ در ۱۱

۲۰۰۰

۱۵۵۰۰۰

۱۷

پاکت نامه – تحریر ۸۰ گرمی

۲۲ در ۱۱

۵۰۰۰

۲۸۰۰۰۰

۱۸

پاکت نامه – گلاسه ۱۳۵ گرمی

۲۲ در ۱۱ 

۱۰۰۰

۱۳۲۰۰۰

۱۹

پاکت نامه – گلاسه ۱۳۵ گرمی

۲۲ در ۱۱ 

۲۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۲۰

پاکت نامه – کتان ۱۲۰ گرمی

۲۲ در ۱۱

۱۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

پاکت CD و DVD / پشت سفید / درب دار

۱۰۰۰

۱۷۰۰۰۰

لیست قیمت انواع پاکت – بـدون چـاپ

نامه ، اسنادی ، رادیولوژی ، حبابدار ، محرمانه ، فانتزی ، خشکبار

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

ردیف

نوع جنس پاکت

سایز

بدون چاپ

قیمت روی تیراژ

حداقل ۱۰۰۰ عدد

بدون چاپ

قیمت روی تیراژ

حداقل ۳۰۰ عدد

۲۱

پاکت نخودی A5

۱۷ در ۲۵ 

۸۰

۱۳۰

۲۲

پاکت نخودی A4

۲۳ در ۳۱

۱۰۰

۱۵۰

۲۳

پاکت نخودی A3

۲۹ در ۳۹ 

۱۴۰

۱۹۰

۲۴

پاکت نخودی / رادیولوژی

۱۵ در ۲۰

۸۰

۱۳۰

۲۵

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۰ در ۲۵

۹۵

۱۵۰

۲۶

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۵ در ۳۱

۱۱۵

۱۷۰

۲۷

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۵ در ۳۵

۱۲۵

۱۸۰

۲۸

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۱ در ۴۱

۱۷۰

۲۲۰

۲۹

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۲ در ۴۳

۱۸۰

۲۳۰

۳۰

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۳۶

۱۹۰

۲۴۰

۳۱

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۴۳

۱۹۰

۲۴۰

۳۲

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۵۰

۲۹۰

۳۴۰

۳۳

پاکت زرد ایرانی A5

۱۷ در ۲۵

۱۰۰

۱۵۰

۳۴

پاکت زرد ایرانی A4

۲۳ در ۳۱

۱۲۰

۱۷۰

۳۵

پاکت زرد ایرانی A3

۲۹ در ۳۹

۱۷۲

۲۳۰

۳۶

پاکت زرد ایرانی 

۳۱ در ۴۱

۲۳۰

۲۸۰

۳۷

پاکت سفید ۷۰ گرمی A5

۱۷ در ۲۵

۸۰

۱۳۰

۳۸ 

پاکت سفید ۷۰ گرمی A4

۲۳ در ۳۱

۹۵

۱۵۰

۳۹ 

پاکت سفید ۸۰ گرمی A5

۱۷ در ۲۵

۸۵

۱۴۰

۴۰ 

پاکت سفید ۸۰ گرمی A4

۲۳ در ۳۱

۱۰۰

۱۵۰

۴۱ 

پاکت سفید ۸۰ گرمی A3

۲۹ در ۳۹

۱۵۰

۲۰۰

۴۲ 

پاکت حبابدار A5

۱۷ در ۲۵

۳۹۰

۴۵۰

۴۳ 

پاکت حبابدار A4

۲۴ در ۳۲

۵۳۰

۵۸۰

۴۴ 

پاکت حبابدار A3

۳۰ در ۴۶

۷۵۰

۸۰۰

۴۵

پاکت نامه حبابدار ملخی 

۱۲ در ۲۳

۳۳۰

۳۸۰

۴۶ 

پاکت حبابدار CD

۱۶ در ۱۶

 

۴۷ 

پاکت سیاه محرمانه A3

۳۰ در ۴۶

۷۵۰

۸۰۰

۴۸ 

پاکت سیاه محرمانه A4

۲۴ در ۳۲

۵۳۰

۵۸۰

۴۹ 

پاکت سیاه محرمانه A5

۱۷ در ۲۵

۳۹۰

۴۴۰

۵۰ 

پاکت سیاه محرمانه ملخی (نامه)

۱۲ در ۲۳

۳۳۰

۳۸۰

۵۱ 

پاکت داخل سیاه محرمانه A5

۱۷ در ۲۵

۱۲۰

۱۷۰

۵۲ 

پاکت داخل سیاه محرمانه A4

۲۳ در ۳۱

۱۵۰

۲۰۰

۵۳ 

پاکت داخل سیاه محرمانه A3

۲۹ در ۳۹

۲۰۰

۲۵۰

۵۴ 

پاکت داخل سیاه محرمانه ملخی (نامه)

۱۲ در ۲۳

۶۸

۱۲۰

۵۵ 

پاکت پستی (با نوشته فرستنده و گیرنده)

 A4

۲۳۰

۲۸۰

۵۶ 

پاکت پستی (با نوشته فرستنده و گیرنده)

 A5

۲۰۰

۲۵۰

۵۷ 

پاکت سفید عکس

۶ در ۹

۳۲

۸۰

۵۸ 

پاکت سفید عکس

۹ در ۱۲

۳۸

۹۰

۵۹ 

پاکت سفید عکس

۱۱ در ۱۶

۴۵

۱۰۰

۶۰ 

پاکت سفید عکس

۱۳ در ۱۸

۵۰

۱۰۰

۶۱ 

پاکت سفید عکس

۱۵ در ۲۰

۶۵

۱۲۰

۶۲ 

پاکت سفید عکس

۱۷ در ۲۳

۷۰

۱۲۰

۶۳

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۳ در ۱۸

۲۰۰ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان 

۶۴

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۲ در ۲۷

۹۵ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان

۶۵

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۳ در ۳۰

۷۰ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان

۶۶

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۷ در ۳۴

۶۰ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان

۶۷

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۹ در ۳۷

۵۰ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان

۶۸

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۲۳ در ۴۲

۴۰ عدد در هر کیلوگرم 

کیلویی ۶۵۰۰ تومان

عضویت در کانال تلگرام
  • جهت ثبت سفارش به سامانه فروش آنلاین مراجعه نمایید - http://shop.icat.ir
  • با خرید از سامانه فروش آنلاین می توانید کد تخفیف و هدیه دریافت نمایید
  • سامانه فروش آنلاین بصورت 24 ساعته در دسترس شما عزیزان می باشد
  • در سامانه فروش آنلاین تصاویر ، ابعاد ، نوع جنس و اطلاعات کافی در مورد سفارشها وجود دارد
toggle