خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

نوع جنس کـاغذ

سایز

زمان

تعداد

گرماژ

یکرو

دورو

خرید آنلاین

راهنما

کاغذ الوان رنگی

A5

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

12000

کاغذ تحریر سفید

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

16000

23000

کاغذ کرافت نخودی

A5

یک روزه
۱۰۰۰
100 گرمی

30000

40000

کاغذ الوان رنگی

A4

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

18000

کاغذ تحریر سفید

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

26000

33000

کاغذ کرافت نخودی

A4

یک روزه
۱۰۰۰
100 گرمی

49000

56000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

70000

102000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی

92000

122000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

88000

140000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی

120000

184000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

100000

170000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

50000

85000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

25000

42500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

35000

51000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

46000

61000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

44000

70000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

60000

92000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

17500

25500

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

23000

30500

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

22000

35000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

30000

46000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

90000

126000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

116000

148000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

150000

186000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی

110000

160000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

154000

210000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

174000

238000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

140000

210000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

70000

105000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

35000

52500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

45000

63000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

58000

74000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

80000

98000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

55000

80000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

77000

105000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

92000

124000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

22500

31500

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

29000

37000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

45000

55000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

26000

38000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

37000

50000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

51000

67000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

162000

196000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

194000

230000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

192000

240000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

272000

320000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

250000

330000

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

125000

165000

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

62500

82500

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

81000

98000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

97000

115000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

96000

120000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

136000

160000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

40500

49000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

48500

57500

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

48000

60000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

68000

80000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

82000

120000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

102000

144000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

41000

60000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

51000

72000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

20500

30000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

25500

36000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

128000

194000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

64000

97000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

32000

48500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

120000

154000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

148000

180000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

182000

206000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

60000

77000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

74000

90000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

96000

108000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

30000

38500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

37000

45000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

53000

59000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

186000

250000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

93000

125000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

46500

62500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

236000

268000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

266000

298000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

118000

134000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

133000

149000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

59000

67000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

66500

74500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

350000

440000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

175000

220000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

87500

110000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

170000

204000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

85000

102000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
5000
۱۲۰ گرمی

210000

236000

A5

105000

118000

A6

52500

59000

کاغذ گلاسـه

(تحویل ۳ روز کاری)

A4

3 روز کاری
5000
۱۲۰ گرمی

238000

264000

A5

119000

132000

A6

59500

66000

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
4000
۱7۰ گرمی

270000

320000

A5

135000

160000

A6

67500

80000

 

عضویت در کانال تلگرام