خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

ردیف

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

یکرو

دورو

کاغذ تحریر

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۲۰۵۰۰۰

۲۷۵۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

54000

84000

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی
تمامی رنگی

76000

104000

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

68000

116000

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی
تمامی رنگی

100000

160000

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

84000

136000

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

42000

68000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

27000

42000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

38000

52000

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

34000

58000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

50000

80000

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

14000

21000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

19000

26000

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

17000

29000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

25000

40000

کاغذ تحریر

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

260000

۳۳۰۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

74000

104000

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

100000

128000

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی
تمام رنگی

88000

132000

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

132000

184000

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

108000

160000

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

54000

80000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

37000

52000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

50000

64000

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

44000

66000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

66000

92000

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

36000

44000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

44000

51000

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

22000

33000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

33000

46000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

144000

174000

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

176000

204000

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

160000

200000

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

240000

280000

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

192000

258000

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

96000

129000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

72000

87000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

88000

102000

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

80000

100000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

120000

140000

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

36000

44000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

44000

51000

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

40000

50000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

60000

70000

کاغذ گلاسه

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۱۵۰۰۰

۳۳۰۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۹۰۰۰۰

۱۱۴۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۴۴۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

102000

154000

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۵۰۰۰۰

۶۲۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۹۲۰۰۰

۱۰۶۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

51000

77000

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۳۰۰۰۰

۳۶۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۵۶۰۰۰

۶۳۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۹۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۹۰۰۰

۱۴۷۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۸۰۰۰۰

۲۰۴۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

144000

196000

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۶۷۰۰۰

۸۱۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۰۰۰۰

۱۲۲۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

72000

98000

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۴۱۰۰۰

۴۸۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۶۵۰۰۰

۷۱۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۳۲۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۹۲۰۰۰

۳۲۴۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

280000

346000

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۲۶۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۶۶۰۰۰

۱۸۲۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

140000

173000

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۷۳۰۰۰

۸۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۰۳۰۰۰

۱۱۱۰۰۰

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
تمام رنگی

۱۷۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
تمام رنگی

۱۰۰۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

 

عضویت در کانال تلگرام
  • جهت ثبت سفارش به سامانه فروش آنلاین مراجعه نمایید - http://shop.icat.ir
  • با خرید از سامانه فروش آنلاین می توانید کد تخفیف و هدیه دریافت نمایید
  • سامانه فروش آنلاین بصورت 24 ساعته در دسترس شما عزیزان می باشد
  • در سامانه فروش آنلاین تصاویر ، ابعاد ، نوع جنس و اطلاعات کافی در مورد سفارشها وجود دارد
toggle