خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

نوع جنس کـاغذ

سایز

زمان

تعداد

گرماژ

یکرو

دورو

خرید آنلاین

راهنما

کاغذ الوان رنگی

A5

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

12000

کاغذ تحریر سفید

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

16000

23000

کاغذ کرافت نخودی

A5

یک روزه
۱۰۰۰
100 گرمی

23000

30000

کاغذ الوان رنگی

A4

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

18000

کاغذ تحریر سفید

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

26000

33000

کاغذ کرافت نخودی

A4

یک روزه
۱۰۰۰
100 گرمی

39000

46000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

62000

100000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی

84000

120000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

84000

132000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی

116000

176000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

88000

140000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

44000

70000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

22000

35000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

31000

50000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

42000

60000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

42000

66000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

58000

88000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

16000

25000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

21000

30000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

21000

33000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

29000

44000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

84000

122000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

110000

144000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

142000

180000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی

104000

150000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

148000

200000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

165000

225000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

110000

168000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

55000

84000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

28000

42000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

42000

61000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

55000

72000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

80000

96000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

52000

75000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

74000

100000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

90000

120000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

21000

31000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

28000

36000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

45000

55000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

26000

38000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

37000

50000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

51000

65000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

148000

186000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

180000

220000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

180000

220000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

260000

300000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

200000

264000

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

100000

132000

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

50000

66000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

74000

93000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

90000

110000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

90000

110000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

130000

150000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

37000

47000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

45000

55000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

45000

55000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

65000

75000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

76000

115000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

96000

138000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

38000

57000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

48000

69000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

19000

25000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

24000

30000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

120000

176000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

60000

88000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

30000

44000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

104000

140000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

132000

166000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

165000

190000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

52000

70000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

66000

83000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

90000

102000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

26000

35000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

33000

42000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

50000

56000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

176000

234000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

88000

117000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

44000

58500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

210000

246000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

240000

276000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

105000

123000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

120000

138000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

53000

65000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

60000

69000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

310000

370000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

155000

185000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

78000

93000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

160000

190000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

85000

95000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
5000
۱۲۰ گرمی

190000

220000

A5

95000

110000

A6

48000

55000

کاغذ گلاسـه

(تحویل ۳ روز کاری)

A4

3 روز کاری
5000
۱۲۰ گرمی

218000

248000

A5

109000

124000

A6

55000

62000

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
4000
۱7۰ گرمی

240000

290000

A5

120000

145000

A6

61000

73000

 

عضویت در کانال تلگرام