خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

ردیف

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

یکرو

دورو

کاغذ تحریر

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۲۰۵۰۰۰

۲۷۵۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

64000

94000

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی
تمامی رنگی

106000

134000

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

78000

126000

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی
تمامی رنگی

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۹۴۰۰۰

۱۴۶۰۰۰

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۵۲۰۰۰

۷۸۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

37000

52000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

68000

82000

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

44000

68000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

25000

31000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

49000

56000

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

27000

39000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

کاغذ تحریر

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

260000

۳۳۰۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

94000

124000

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

130000

158000

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی
تمام رنگی

108000

152000

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

162000

214000

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۱۲۳۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

69000

95000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

57000

72000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

80000

94000

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

64000

86000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

96000

122000

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

39000

56000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

55000

62000

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

42000

53000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

63000

76000

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

174000

204000

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

226000

254000

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

190000

230000

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۲۱۲۰۰۰

۲۷۸۰۰۰

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۱۱۶۰۰۰

۱۴۹۰۰۰

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

۱۰۲۰۰۰

117000

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

132000

152000

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

110000

130000

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

66000

74000

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

94000

101000

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

70000

80000

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
تمام رنگی

کاغذ گلاسه

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۱۵۰۰۰

۳۳۰۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۹۰۰۰۰

۱۱۴۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۴۴۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۲۰۰۰

۱۶۴۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۵۰۰۰۰

۶۲۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۹۲۰۰۰

۱۰۶۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۶۱۰۰۰

۸۷۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۳۰۰۰۰

۳۶۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۵۶۰۰۰

۶۳۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 297 در 420 میلی متر قبل از برش)

A3

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۹۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۹۰۰۰

۱۴۷۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۸۰۰۰۰

۲۰۴۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۵۹۰۰۰

۲۱۱۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۶۷۰۰۰

۸۱۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۰۰۰۰

۱۲۲۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۸۷۰۰۰

۱۱۳۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۴۱۰۰۰

۴۸۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۶۵۰۰۰

۷۱۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۳۲۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۹۲۰۰۰

۳۲۴۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۲۱۲۰۰۰

۲۷۸۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۲۶۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۶۶۰۰۰

۱۸۲۰۰۰

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۱۶۰۰۰

۱۴۹۰۰۰

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۷۳۰۰۰

۸۰۰۰۰

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
تمام رنگی

۱۰۳۰۰۰

۱۱۱۰۰۰

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
تمام رنگی

۱۷۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
تمام رنگی

۱۰۰۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

 

عضویت در کانال تلگرام
  • جهت ثبت سفارش به سامانه فروش آنلاین مراجعه نمایید - http://shop.icat.ir
  • با خرید از سامانه فروش آنلاین می توانید کد تخفیف و هدیه دریافت نمایید
  • سامانه فروش آنلاین بصورت 24 ساعته در دسترس شما عزیزان می باشد
  • در سامانه فروش آنلاین تصاویر ، ابعاد ، نوع جنس و اطلاعات کافی در مورد سفارشها وجود دارد
toggle