پوستر تبلیغاتی

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت پوستر گلاسه

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

۶۰x90
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۴۹۳۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۴۰۶۷۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه A2

۴۵x60
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۳۴۲۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۲۱۴۶۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه A3

۲۹٫۷x42
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۶۷۱۰۰۰

۱۰ روزه

۱۰۰۰
دورو چاپ

۹۸۴۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰۷۳۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
دورو چاپ

۱۴۳۱۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۹۱۶۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۴۹۱۴۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۵۵۳۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۲۵۶۹۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B3

۳۵x50
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۷۷۷۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۲۸۵۰۰۰

۱۰ روزه

لیست قیمت پوستر تحریر

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

۶۰x90
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۸۴۸۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۲۷۷۸۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر A2

۴۵x60
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰۱۹۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۵۰۱۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر A3

۲۹٫۷x42
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۵۱۰۰۰۰

۱۰ روزه

۱۰۰۰
دورو چاپ

۸۲۳۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۷۵۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
دورو چاپ

۱۱۰۹۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۰۵۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۳۱۸۱۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۱۲۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۷۰۲۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B3

۳۵x50
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۵۶۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۸۵۱۰۰۰

۱۰ روزه

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۸۰ گرمی

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه

۵۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه

پوستر تحریر B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه

۵۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰ روزه