پوستر تبلیغاتی

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت پوستر گلاسه

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

۶۰x90
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۲۴۴۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۳۷۸۳۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه A2

۴۵x60
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۲۰۶۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۹۶۴۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه A3

۲۹٫۷x42
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۶۰۳۰۰۰

۱۰ روزه

۱۰۰۰
دورو چاپ

۸۵۵۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۹۷۱۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
دورو چاپ

۱۲۴۰۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۶۶۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۴۶۱۵۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۴۱۴۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۲۳۸۰۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر گلاسه B3

۳۵x50
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۷۰۷۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۱۷۹۰۰۰

۱۰ روزه

لیست قیمت پوستر تحریر

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

۶۰x90
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۹۸۲۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۳۲۵۹۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر A2

۴۵x60
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۰۷۵۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۷۰۲۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر A3

۲۹٫۷x42
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۵۳۸۰۰۰

۱۰ روزه

۱۰۰۰
دورو چاپ

۷۹۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۸۴۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
دورو چاپ

۱۱۰۹۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۲۲۰۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۳۶۹۴۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۱۸۴۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۹۲۰۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B3

۳۵x50
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۵۹۲۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۹۴۹۰۰۰

۱۰ روزه

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۸۰ گرمی

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر B1

۷۰x100
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۱۸۰۰۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۲۷۸۰۰۰۰

۱۰ روزه

۵۰۰۰
یکرو چاپ

۵۵۱۰۰۰۰

۱۰ روزه

پوستر تحریر B2

۵۰x70
۱۰۰۰
یکرو چاپ

۹۷۵۰۰۰

۱۰ روزه

۲۰۰۰
یکرو چاپ

۱۴۷۵۰۰۰

۱۰ روزه

۵۰۰۰
یکرو چاپ

۲۸۶۰۰۰۰

۱۰ روزه