پاکت خشکباری

لیست قیمت پاکت خشکباری

حداقل سفارش بدون چاپ ۱۰ کیلوگرم میباشد

سایز / ابعاد

تعداد در هر کیلوگرم

قیمت (بدون چاپ)

عرض ۱۳ در ارتفاع ۱۸

۲۰۰ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

عرض ۱۲ در ارتفاع ۲۷

۹۵ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

عرض ۱۳ در ارتفاع ۳۰

۷۰ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

عرض ۱۷ در ارتفاع ۳۴

۶۰ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

عرض ۱۹ در ارتفاع ۳۷

۵۰ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

عرض ۲۳ در ارتفاع ۴۲

۴۰ عدد

کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان

هزینه چاپ

حداقل سفارش چاپ سیلک ۱۰۰۰ عدد میباشد

تک رنگ یک طرف چاپ ۲۰۰ توماندو رنگ یک طرف چاپ ۴۰۰ تومان