خانه / پاکت خشکباری

پاکت خشکباری

لیست قیمت پاکت خشکباری

حداقل سفارش بدون چاپ 10 کیلوگرم میباشد

حداقل سفارش چاپ سیلک 1000 عدد میباشد

نوع محصول

سایز / ابعاد

تعداد در هر کیلوگرم

قیمت (بدون چاپ)

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 13 در ارتفاع 18

200 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 12 در ارتفاع 27

95 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 13 در ارتفاع 30

70 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 17 در ارتفاع 34

60 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 19 در ارتفاع 37

50 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

پاکت خشکباری کرافت نخودی

عرض 23 در ارتفاع 42

40 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 15000 تومان

هزینه چاپ

حداقل سفارش چاپ سیلک 1000 عدد میباشد

تک رنگ یک طرف چاپ 150 تومان

دو رنگ یک طرف چاپ 300 تومان