نوشته شده در

نظارت چاپ

نظارت چاپReviewed by مدیر on Oct 20Rating:

کمی پیشتر تصویری که از ناظر چاپ در اذهان وجود داشت فردی به غایت عادی بود که وظایفش تنها هماهنگی با چاپخانه ها، خرید کاغذ و تهیه زینک بود. خوشبختانه امروزه این تصویر در حال رنگ باختن است. امروزه گستردگی وظایف ناظر چاپ خود گویای این مسأله است که ناظر چاپ آگاه و مســلط، نه تنها باعث بهبــود کیفیــت محصول یا خـروجی می شـود، بلکه وجــودش ضــرورتی غیر قابل انکار است. از این رو ناظر چاپ امروز بایــد فردی آگاه به مسائل گرافیــکی و لیتوگوافی، شیــوه های چاپ، تکتولوژی های روز چاپ و … باشد.