محصولات آویز

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت ویزیت آویز ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

عصایی

۲۴۰x96 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۲۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۲۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

پروانه ای

۱۲۲x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۳۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۶۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورگرد

۱۲۲x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۳۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۶۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

لیست قیمت تراکت آویز ۱۷۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

۲۹۰x90 میلیمتر

۲۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۳۵۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۰۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

تراکت آویز

۲۹۰x90 میلیمتر

۴۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۶۴۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۹۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

لیست قیمت اتیکت آویز 

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

اتیکت آویز

گلاسه یووی

۵۱×۹۶ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۶۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۷۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

اتیکت آویز

سلفون مات

۵۱×۹۶ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

یکرو چاپ

۵۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۷۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

اتیکت

لمینت برجسته

۵۵ ×۸۵ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

دورو چاپ

۱۹۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ فوری

۱۰ روز کاری

۲۰۰۰۰۰

۵ روز کاری

اتیکت لمینت

برجسته طلاکوب

۵۵ ×۸۵ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد

دوروچاپ

۳۵۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ فوری

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری