لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

لیست قیمت کیسه های پارچه ای

محصولات اسپان باند (ساک سوزنی)

قیمت های امروز

۱۷/تیر/۱۳۹۹

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

آیا میدانید اگر سفارش خود را در سامانه فروش آنلاین ثبت نمایید تخفیف بیشتری دریافت خواهید نمود

تخفیف (بدون چاپ):  پنجاه هزار تومان

تخفیف (با چاپ):   یکصد هزار تومان

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

سایزهای ویژه (دسته پانچ شده) (بدون کاست)

(رنگهای موجود) (تـحـویـل فـوری)

ارتفاع × عرض ۵۰۰ عددی سامانه۵۰۰ عددی تلگرام۱۰۰۰ عددی سامانه۱۰۰۰ عددی تلگرام
۳۰ × ۲۰ ۶۲۰ تومان۶۷۰ تومان۵۷۰ تومان۶۲۰ تومان
۳۵ × ۲۵ ۷۲۰ تومان۷۷۰ تومان۶۷۰ تومان۷۲۰ تومان
۴۰ × ۳۰ ۸۶۰ تومان۹۱۰ تومان۸۱۰ تومان۸۶۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰۵۰ تومان۱۱۰۰ تومان۱۰۰۰ تومان۱۰۵۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۳۰۰ تومان۱۳۵۰ تومان۱۲۵۰ تومان۱۳۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۹۰۰ تومان۱۹۵۰ تومان۱۸۵۰ تومان۱۹۰۰ تومان

 

نکته: در صورتیکه می خواهید دستگیره بندی و یا کاست کف روی کیسه خود داشته باشید گزینه های بعدی را ملاحظه نمایید
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا ۱۰ سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۲۰ × ۱۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۴۷۰ تومان
۲۵ × ۱۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۴۹۰ تومان
۲۵ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۵۵۰ تومان
۳۰ × ۲۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۳۵ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۶۰ تومان
۴۰ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۷۲۰ تومان
۲۵ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۳۰ تومان
۳۰ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۷۰۰ تومان
۳۵ × ۲۵ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۰ × ۲۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۷۰ تومان
۴۵ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۹۴۰ تومان
۲۵ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۷۳۰ تومان
۳۰ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۲۰ تومان
۳۵ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۹۱۰ تومان
۴۰ × ۳۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۵ × ۳۰بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۳۰ تومان
۵۰ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۱۱۰ تومان
۳۰ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۸۰ تومان
۳۵ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۹۸۰ تومان
۴۰ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۷۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۵۰ × ۳۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۳۲۰ تومان
۵۵ × ۳۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۴۱۰ تومان
۳۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۳۰ تومان
۳۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۱۳۰ تومان
۴۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۵۰ تومان
۴۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۹۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۵۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۶۰۰ تومان
۶۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۷۰۰ تومان
۳۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۸۰ تومان
۴۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۴۰۰ تومان
۴۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۴۲۰ تومان
۵۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۶۳۰ تومان
۵۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۷۵۰ تومان
۶۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۸۷۰ تومان
۴۰ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۶۷۰ تومان
۴۵ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۸۰۰ تومان
۵۰ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۹۳۰ تومان
۵۵ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۰۵۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۵ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۰۳۰ تومان
۵۰ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۰۷۰ تومان
۵۵ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۳۶۰ تومان
۶۰ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۴۵۰ تومان
۵۰ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۷۵۰ تومان
۵۵ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۸۶۰ تومان
۶۰ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۹۲۰ تومان
۶۰ × ۶۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۳۱۸۰ تومان
۵۰ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۳۲۰۰ تومان
۵۵ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۳۳۷۰ تومان
۶۰ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۳۵۶۰ تومان
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۹۰ گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا ۱۰ سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۲۰ × ۱۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۶۵۰ تومان
۲۵ × ۱۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۷۵۰ تومان
۲۵ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۸۵۰ تومان
۳۰ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۸۸۰ تومان
۳۵ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۹۸۰ تومان
۴۰ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۰۷۰ تومان
۲۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۹۳۰ تومان
۳۰ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۰۵۰ تومان
۳۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۲۲۰ تومان
۴۰ × ۲۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۳۴۰ تومان
۴۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۴۶۰ تومان
۲۵ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۱۲۰ تومان
۳۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۲۷۰ تومان
۳۵ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۴۱۰ تومان
۴۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۵۵۰ تومان
۴۵ × ۳۰بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۹۰ تومان
۵۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۸۳۰ تومان
۳۰ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۴۳۰ تومان
۳۵ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۰۰ تومان
۴۰ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۷۶۰ تومان
۴۵ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۹۲۰ تومان
۵۰ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۱۳۰ تومان
۵۵ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۲۹۰ تومان
۳۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۵۰ تومان
۳۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۸۴۰ تومان
۴۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۰۲۰ تومان
۴۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۲۲۰ تومان
۵۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۲۰ تومان
۵۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۸۰۰ تومان
۶۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۹۲۰ تومان
۳۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۱۰ تومان
۴۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۴۸۰ تومان
۴۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۶۷۰ تومان
۵۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۸۵۰ تومان
۵۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۱۴۰ تومان
۶۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۲۶۰ تومان
۴۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۸۹۰ تومان
۴۵ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۰۳۰ تومان
۵۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۲۵۰ تومان
۵۵ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۴۸۰ تومان
۶۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۷۰۰ تومان
۴۵ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۳۰۰ تومان
۵۰ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۵۵۰ تومان
۵۵ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۸۰۰ تومان
۶۰ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۰۴۰ تومان
۵۰ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۹۵۰ تومان
۵۵ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۲۶۰ تومان
۶۰ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۵۰۰ تومان
۶۰ × ۶۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۹۷۰ تومان
۵۰ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۵۱۵۰ تومان
۵۵ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۵۴۵۰ تومان
۶۰ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۵۸۰۰ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

سه طرف کاست ، دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۲۶۰۰ تومان
۴۰ × ۳۲ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۲۸۰۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۳۰۰۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۳۵۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۴۰۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۴۵۰۰ تومان

 

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۹۰ گرمی )

سه طرف کاست ، دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۲۸۰۰ تومان
۴۰ × ۳۲ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۳۰۰۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۳۳۰۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۳۷۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۴۲۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۵۰۰۰ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی فست فودی

مناسب فست فودها و رستورانها

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۷ ۲۷ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۲۹  ۲۹ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۳۰ ۳۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۳۲ ۱۶ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی رکابی

مناسب سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۴۰ × ۱۸ ۱۲ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۴۷ × ۲۱ ۱۶ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۵۵ × ۲۷ ۱۸ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۶۵ × ۳۵ ۲۰ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
تک رنگ یک طرف چاپ۲۵۰ تومانتک رنگ دو طرف چاپ۵۰۰ تومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ۳۰۰ تومانتک رنگ طلایی دو  طرف چاپ۶۰۰ تومان
دو رنگ یک طرف چاپ۵۰۰ توماندو رنگ دو طرف چاپ۱۰۰۰ تومان
سه رنگ یک طرف چاپ۷۵۰ تومانسه رنگ دو طرف چاپ۱۵۰۰ تومان
چهار رنگ یک طرف چاپ۱۰۰۰ تومانچهار رنگ دو طرف چاپ۲۰۰۰ تومان
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.
 
روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)(همکاران با خرید بالا در ماه)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۵۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۶۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۱۵۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۹۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۴۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۶۰ گرمی (سه طرف کاست ۷۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۹۰ گرمی (سه طرف کاست ۱۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه (هر طرف کیسه ، رنگ پارچه متفاوت باشد) به ازای هر کیسه مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه می شود
هزینه کیسه سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ ۷۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ ۱۵۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید ۳۰ سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض ۲۰ سانتی متر الی ۷۰ سانتی متر) و (ارتفاع ۲۰ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متر)
امکان تولید کیسه های ۲ تکه و ۳ تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه ۲۰ گرمی الی ۱۵۰ گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در ۱۵ رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی ۵۰۰ عدد سفارش)(فرم چاپ ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید ۱۰۰.۰۰۰ عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی ۳۰.۰۰۰ کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.