لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

سایزهای ویژه (دسته پانچ شده) (بدون کاست)

(رنگهای موجود) (تـحـویـل فـوری)

ارتفاع × عرض ۵۰۰ عددی۱۰۰۰ عددی۵۰۰۰ عددی۲۰۰۰۰ عددی
۳۰ × ۲۰ ۴۰۰ تومان۳۶۰ تومان۳۵۰ تومان۳۴۰ تومان
۳۵ × ۲۵ ۵۳۰ تومان۴۹۰ تومان۴۸۰ تومان۴۷۰ تومان
۴۰ × ۳۰ ۶۴۰ تومان۶۰۰ تومان۵۹۰ تومان۵۸۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۷۷۰ تومان۷۳۰ تومان۷۲۰ تومان۷۱۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۹۱۰ تومان۸۷۰ تومان۸۶۰ تومان۸۵۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۴۶۰ تومان۱۴۲۰ تومان۱۴۰۰ تومان۱۳۸۰ تومان

 

نکته: در صورتیکه می خواهید دستگیره بندی و یا کاست کف روی کیسه خود داشته باشید گزینه های بعدی را ملاحظه نمایید
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا ۱۰ سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۲۰ × ۱۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۶۰ تومان
۲۵ × ۱۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۹۰ تومان
۲۵ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۳۶۰ تومان
۳۰ × ۲۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۳۵ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۴۶۵ تومان
۴۰ × ۲۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۵۲۰ تومان
۲۵ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۴۴۰ تومان
۳۰ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۵۰۵ تومان
۳۵ × ۲۵ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۰ × ۲۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۵۵ تومان
۴۵ × ۲۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۷۲۰ تومان
۲۵ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۵۴۰ تومان
۳۰ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۱۵ تومان
۳۵ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۹۵ تومان
۴۰ × ۳۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۵ × ۳۰بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۲۵ تومان
۵۰ × ۳۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۹۰۰ تومان
۳۰ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۶۸۵ تومان
۳۵ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۷۷۰ تومان
۴۰ × ۳۵بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۶۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۵۰ × ۳۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۶۵ تومان
۵۵ × ۳۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۱۵۵ تومان
۳۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۸۰۵ تومان
۳۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۹۰۰ تومان
۴۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۰۰ تومان
۴۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۴۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۵۵ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۸۰ تومان
۶۰ × ۴۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۳۷۰ تومان
۳۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۰۰۰ تومان
۴۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۱۰۰ تومان
۴۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۱۰ تومان
۵۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۳۱۵ تومان
۵۵ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۴۲۰ تومان
۶۰ × ۴۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۵۲۵ تومان
۴۰ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۲۶۰ تومان
۴۵ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۳۷۵ تومان
۵۰ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۴۹۵ تومان
۵۵ × ۵۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۶۱۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ویـــژه۶۰ گرمیبدون چاپمراجعه به لیست ویژه
۴۵ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۵۴۵ تومان
۵۰ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۶۷۰ تومان
۵۵ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۸۰۰ تومان
۶۰ × ۵۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۹۳۰ تومان
۵۰ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۱۹۰۰ تومان
۵۵ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۰۴۵ تومان
۶۰ × ۶۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۱۸۵ تومان
۶۰ × ۶۵ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۳۳۵ تومان
۵۰ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۲۱۰ تومان
۵۵ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۳۷۵ تومان
۶۰ × ۷۰ بدون کاست۶۰ گرمیبدون چاپ۲۵۴۰ تومان
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۹۰ گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا ۱۰ سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۲۰ × ۱۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۸۵ تومان
۲۵ × ۱۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۵۰ تومان
۲۵ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۵۷۵ تومان
۳۰ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۶۶۰ تومان
۳۵ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۷۵۰ تومان
۴۰ × ۲۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۸۳۵ تومان
۲۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۷۱۰ تومان
۳۰ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۸۱۵ تومان
۳۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۹۴۰ تومان
۴۰ × ۲۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۰۴۵ تومان
۴۵ × ۲۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۱۵۰ تومان
۲۵ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۸۵۵ تومان
۳۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۹۸۰ تومان
۳۵ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۱۱۰ تومان
۴۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۲۵۵ تومان
۴۵ × ۳۰بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۳۸۰ تومان
۵۰ × ۳۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۵۰۰ تومان
۳۰ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۱۵۰ تومان
۳۵ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۲۹۵ تومان
۴۰ × ۳۵بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۴۴۵ تومان
۴۵ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۲۰ تومان
۵۰ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۷۶۵ تومان
۵۵ × ۳۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۹۱۵ تومان
۳۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۳۲۵ تومان
۳۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۴۹۵ تومان
۴۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۶۰ تومان
۴۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۷۹۵ تومان
۵۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۹۸۵ تومان
۵۵ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۲۵۰ تومان
۶۰ × ۴۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۱۰ تومان
۳۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۶۶۰ تومان
۴۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۱۸۶۵ تومان
۴۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۰۳۰ تومان
۵۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۲۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۹۰ تومان
۶۰ × ۴۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۵۷۵ تومان
۴۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۱۲۵ تومان
۴۵ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۳۰ تومان
۵۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۵۳۰ تومان
۵۵ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۷۳۵ تومان
۶۰ × ۵۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۹۳۵ تومان
۴۵ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۵۸۰ تومان
۵۰ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۲۸۰۰ تومان
۵۵ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۰۳۰ تومان
۶۰ × ۵۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۲۵۰ تومان
۵۰ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۰۸۰ تومان
۵۵ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۳۲۰ تومان
۶۰ × ۶۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۵۶۵ تومان
۶۰ × ۶۵ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۸۳۰ تومان
۵۰ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۶۲۵ تومان
۵۵ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۳۹۰۰ تومان
۶۰ × ۷۰ بدون کاست۹۰ گرمیبدون چاپ۴۲۰۰ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۶۰ گرمی )

سه طرف کاست ، دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۱۹۵۰ تومان
۴۰ × ۳۲ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۲۱۵۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۲۳۵۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۲۸۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۳۳۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپ۳۸۰۰ تومان

 

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( ۹۰ گرمی )

سه طرف کاست ، دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۲۱۵۰ تومان
۴۰ × ۳۲ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۲۳۵۰ تومان
۴۵ × ۳۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۲۵۵۰ تومان
۵۰ × ۴۰ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۳۰۰۰ تومان
۵۵ × ۴۵ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۳۵۰۰ تومان
۶۰ × ۵۰ ۱۰ سانتیبندی۹۰ گرمیبدون چاپ۴۰۰۰ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی فست فودی

مناسب فست فودها و رستورانها

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۳۵ × ۲۷ ۲۷ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۲۹  ۲۹ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۳۰ ۳۰ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۳۵ × ۳۲ ۱۶ سانتیبندی۶۰ گرمیبدون چاپتومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی رکابی

مناسب سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم ۱۰۰۰ عددی
۴۰ × ۱۸ ۱۲ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۴۷ × ۲۱ ۱۶ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۵۵ × ۲۷ ۱۸ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
۶۵ × ۳۵ ۲۰ سانتیرکابی۶۰ گرمیبدون چاپتومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ۳۰۰ تومانتک رنگ طلایی دو  طرف چاپ۶۰۰ تومان
تک رنگ یک طرف چاپ۲۵۰ تومانتک رنگ دو طرف چاپ۵۰۰ تومان
دو رنگ یک طرف چاپ۵۰۰ توماندو رنگ دو طرف چاپ۱۰۰۰ تومان
سه رنگ یک طرف چاپ۷۵۰ تومانسه رنگ دو طرف چاپ۱۵۰۰ تومان
چهار رنگ یک طرف چاپ۱۰۰۰ تومانچهار رنگ دو طرف چاپ۲۰۰۰ تومان
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.

روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۵۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۶۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۱۵۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه ۹۰ گرمی به ازای هر کیسه مبلغ ۴۰۰ تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۶۰ گرمی (سه طرف کاست ۷۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه ۹۰ گرمی (سه طرف کاست ۱۰۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه (هر طرف کیسه ، رنگ پارچه متفاوت باشد) به ازای هر کیسه مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه می شود
هزینه کیسه سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ ۷۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ ۱۵۰۰ تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید ۳۰ سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض ۲۰ سانتی متر الی ۷۰ سانتی متر) و (ارتفاع ۲۰ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متر)
امکان تولید کیسه های ۲ تکه و ۳ تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه ۲۰ گرمی الی ۱۵۰ گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در ۱۵ رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی ۵۰۰ عدد سفارش)(فرم چاپ ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید ۱۰۰.۰۰۰ عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی ۳۰.۰۰۰ کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.