لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت کاتالوگ گلاسه یووی ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۱۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۲۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۲۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۱۸۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۰۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۷۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۰۶۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون مات ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۳۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۳۸۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۳۶۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۶۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۲۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون براق ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۳۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۳۸۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۳۶۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۶۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۲۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سوسماری ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

A5

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۴۳۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت بروشور گلاسه (تا شده) ۱۳۵ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۳۹۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۱۶۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۶۱۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۴۱۰۰۰

۵ روز کاری

A3

۲۹۰x400 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۷۸۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۰۳۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۱۲۱۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۲۳۸۰۰۰

۵ روز کاری