لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت کاتالوگ گلاسه یووی ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۷۰۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۸۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۸۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۶۰۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون مات ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۷۵۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۲۵۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۹۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۳۵۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون براق ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۷۵۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۲۵۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۹۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۳۵۰۰۰

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سوسماری ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۴۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰۶۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

A5

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت بروشور گلاسه (تا شده) ۱۳۵ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۴۹۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۱۲۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۷۸۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۰۸۰۰۰

۵ روز کاری

A3

۲۹۰x400 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۹۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۸۸۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۱۵۳۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۵۵۹۰۰۰

۵ روز کاری