لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت کاتالوگ گلاسه یووی ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۳۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۱۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۰۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۷۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۰۶۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون مات ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۶۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۲۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سلفون براق ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

سایز A4 – فرم ۱۸ لت

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۸۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A5 – فرم ۸ لت

۱۹۲x145 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

سایز A6 – فرم ۶ لت

۱۴۴x100 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۶۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۲۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۲۰۰۰

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت کاتالوگ سوسماری ۳۰۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۸۷۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۹۹۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

A5

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری
   
   

لیست قیمت بروشور گلاسه (تا شده) ۱۳۵ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

A4

۲۰۰x288 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۴۴۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۶۴۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۶۸۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۱۱۰۰۰

۵ روز کاری

A3

۲۹۰x400 میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۸۷۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۹۲۰۰۰

۵ روز کاری
۲۰۰۰ عدد
دورو چاپ

۱۳۴۱۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۳۶۶۰۰۰

۵ روز کاری