خانه / لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض ، رسید

لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض ، رسید

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

دسته فاکتور تحریر (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته فاکتور تحریر (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته فاکتور

( رو تحریر 80 گرمی – زیر الوان 60 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

230000

300000

7 روز کاری

دو رنگ

260000

370000

چهار رنگ

360000

500000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

430000

620000

7 روز کاری

دو رنگ

500000

720000

چهار رنگ

702000

989000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

170000

230000

7 روز کاری

دو رنگ

230000

310000

چهار رنگ

290000

390000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

280000

390000

7 روز کاری

دو رنگ

390000

510000

چهار رنگ

480000

620000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

630000

870000

7 روز کاری

دو رنگ

750000

1000000

چهار رنگ

820000

1100000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

290000

410000

7 روز کاری

دو رنگ

350000

490000

چهار رنگ

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

530000

710000

7 روز کاری

دو رنگ

590000

800000

چهار رنگ

673000

932000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1150000

1242000

7 روز کاری

دو رنگ

1200000

1650000

چهار رنگ

1300000

1850000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

560000

740000

7 روز کاری

دو رنگ

610000

850000

چهار رنگ

765000

943000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

930000

1300000

7 روز کاری

دو رنگ

1000000

1350000

چهار رنگ

1200000

1500000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

2250000

3100000

7 روز کاری

دو رنگ

2250000

3200000

چهار رنگ

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

270000

360000

7 روز کاری

دو رنگ

280000

460000

چهار رنگ

450000

587000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

437000

650000

7 روز کاری

دو رنگ

580000

810000

چهار رنگ

650000

950000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

250000

300000

7 روز کاری

دو رنگ

300000

400000

چهار رنگ

320000

440000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

360000

510000

7 روز کاری

دو رنگ

460000

620000

چهار رنگ

550000

710000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

730000

1100000

7 روز کاری

دو رنگ

790000

1100000

چهار رنگ

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

390000

520000

7 روز کاری

دو رنگ

470000

650000

چهار رنگ

600000

794000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

610000

830000

7 روز کاری

دو رنگ

748000

1000000

چهار رنگ

915000

1237000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1200000

1800000

7 روز کاری

دو رنگ

1400000

1900000

چهار رنگ

1550000

2100000

 

دسته فاکتور تحریر

دسته فاکتور کاربن لس (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته فاکتور کاربن لس (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته فاکتور

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

260000

350000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

270000

365000

دو رنگ قرمز مشکی

300000

410000

چهار رنگ

350000

460000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

530000

710000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

550000

730000

دو رنگ قرمز مشکی

650000

857000

چهار رنگ

765000

949000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

210000

290000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

230000

310000

دو رنگ قرمز مشکی

260000

380000

چهار رنگ

310000

420000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

370000

520000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

390000

510000

دو رنگ قرمز مشکی

450000

590000

چهار رنگ

570000

740000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

719000

1100000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

750000

1150000

دو رنگ قرمز مشکی

890000

1139000

چهار رنگ

970000

1250000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

350000

490000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

360000

510000

دو رنگ قرمز مشکی

420000

558000

چهار رنگ

478000

616000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

620000

850000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

630000

860000

دو رنگ قرمز مشکی

731000

960000

چهار رنگ

800000

1100000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

1400000

1909000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1450000

1927000

دو رنگ قرمز مشکی

1438000

2047000

چهار رنگ

1582000

2203000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

650000

950000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

660000

960000

دو رنگ قرمز مشکی

780000

1050000

چهار رنگ

840000

1150000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

1150000

1541000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1180000

1559000

دو رنگ قرمز مشکی

1260000

1662000

چهار رنگ

1444000

1800000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

2438000

3623000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

2461000

3680000

دو رنگ قرمز مشکی

2611000

3738000

چهار رنگ

2795000

4037000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

310000

410000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

320000

430000

دو رنگ قرمز مشکی

350000

480000

چهار رنگ

472000

604000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

620000

850000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

630000

870000

دو رنگ قرمز مشکی

750000

1000000

چهار رنگ

874000

1050000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

250000

360000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

260000

370000

دو رنگ قرمز مشکی

310000

490000

چهار رنگ

380000

480000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

450000

620000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

460000

640000

دو رنگ قرمز مشکی

520000

720000

چهار رنگ

620000

765000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

900000

1317000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

920000

1334000

دو رنگ قرمز مشکی

980000

1472000

چهار رنگ

1110000

1478000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

450000

650000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

460000

670000

دو رنگ قرمز مشکی

550000

730000

چهار رنگ

662000

851000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

750000

1100000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

760000

1150000

دو رنگ قرمز مشکی

850000

1202000

چهار رنگ

1007000

1311000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

1708000

2473000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1731000

2530000

دو رنگ قرمز مشکی

1783000

2680000

چهار رنگ

2000000

2714000

 

دسته فاکتور کاربن لس

دسته فاکتور کاربن لس (فوری) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته فاکتور کاربن لس (فوری) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته فاکتور کاربن لس (فوری)

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

260000

360000

2 روز کاری

چهار رنگ

420000

500000

3 روز کاری

 

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

440000

570000

2 روز کاری

چهار رنگ

590000

780000

3 روز کاری

 

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

870000

1200000

2 روز کاری

چهار رنگ

1100000

1400000

3 روز کاری

 

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

550000

520000

2 روز کاری

چهار رنگ

560000

780000

3 روز کاری

 

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

700000

1100000

2 روز کاری

چهار رنگ

890000

1150000

3 روز کاری

 

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1458000

2040000

2 روز کاری

چهار رنگ

1740000

2388000

3 روز کاری

 
توضیحات:
  • سفارشات فوری از شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت 11 صبح پذیرفته می شود.
  • زمان تحویل کارهای فوری طبق زمانبندی پایان ساعت اداری میباشد.

دسته فاکتور کاربن لس فوری

دسته قبض تحریر (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته قبض تحریر (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته قبض تحریر

( تک برگی: تحریر 80 گرمی )

( دو برگی: رو تحریر 80 گرمی – زیر الوان 60 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 تایی

تک رنگ

250000

380000

480000

7 روز کاری

6000 تایی

تک رنگ

420000

580000

790000

7 روز کاری

9000 تایی

تک رنگ

590000

850000

1200000

7 روز کاری

 

دسته قبض تحریر

دسته قبض کاربن لس (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته قبض کاربن لس (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته قبض کاربن لس

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 تایی

تک رنگ

460000

570000

7 روز کاری

6000 تایی

تک رنگ

780000

1050000

7 روز کاری

9000 تایی

تک رنگ

1050000

1300000

7 روز کاری

 

دسته قبض کاربن لس

دسته قبض گلاسه (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

دسته قبض گلاسه (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت دسته قبض گلاسه

( تک برگی: گلاسه 120 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 شماره (60 دسته)

تک رنگ

7 روز کاری

6000 شماره (120 دسته)

تک رنگ

7 روز کاری

9000 شماره (180 دسته)

تک رنگ

7 روز کاری

 

دسته قبض گلاسه