لیست قیمت جعبه های فست فود

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت جعبه پیتزا پیکو

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۱۴

۱۴

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۷۱۰

۱۰۰۰ عدد

۵۲۰

۶۲۰

۷۲۰

۳۰۰۰ عدد

۵۱۰

۶۱۰

۷۱۰

۸۱۰

۹۱۰

لیست قیمت جعبه پیتزا مینی

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۱۹

۱۹

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۹۸۰

۱۰۰۰ عدد

۷۹۰

۸۹۰

۹۹۰

۳۰۰۰ عدد

۷۸۰

۸۸۰

۹۸۰

۱۰۸۰

۱۱۸۰

لیست قیمت جعبه پیتزا یک نفره

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۲۳٫۵

۲۳٫۵

۴

۲۰۰ عدد

۱۲۸۰

۱۰۰۰ عدد

۱۰۹۰

۱۱۹۰

۱۲۹۰

۳۰۰۰ عدد

۱۰۸۰

۱۱۸۰

۱۲۸۰

۱۳۸۰

۱۴۸۰

لیست قیمت جعبه پیتزا دو نفره

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۲۶٫۵

۲۶٫۵

۴

۲۰۰ عدد

۱۴۸۰

۱۰۰۰ عدد

۱۲۹۰

۱۳۹۰

۱۴۹۰

۳۰۰۰ عدد

۱۲۸۰

۱۳۸۰

۱۴۸۰

۱۵۸۰

۱۶۸۰

لیست قیمت جعبه پیتزا ایتالیایی

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۲۹٫۵

۲۹٫۵

۳٫۵

۲۰۰ عدد

۱۶۳۰

۱۰۰۰ عدد

۱۴۴۰

۱۵۴۰

۱۶۴۰

۵۰۰۰ عدد

۱۴۳۰

۱۵۳۰

۱۶۳۰

۱۷۳۰

۱۸۳۰

لیست قیمت جعبه پیتزا خانواده

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۳۲٫۵

۳۲٫۵

۵

۲۰۰ عدد

۲۳۰۰

۱۰۰۰ عدد

۲۰۰۰

۲۱۵۰

۲۳۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۹۸۰

۲۰۸۰

۲۱۸۰

۲۲۸۰

۲۳۸۰

لیست قیمت جعبه ساندویچ کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۳۰

۹

۶

۲۰۰ عدد

۱۱۱۰

۱۰۰۰ عدد

۹۲۰

۱۰۲۰

۱۱۲۰

۳۰۰۰ عدد

۹۱۰

۱۰۱۰

۱۱۱۰

۱۲۱۰

۱۳۱۰

 

لیست قیمت جعبه ساندویچ فرنگی

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۳۰/۵

۷

۷

۱۰۰۰ عدد

۲۰۴۰

۲/۰۴۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۸۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۶۸۰

۸/۴۰۰/۰۰۰

لیست قیمت جعبه همبرگر کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۱۴

۱۴

۷٫۵

۲۰۰ عدد

۱۰۴۰

۱۰۰۰ عدد

۸۵۰

۹۵۰

۱۰۵۰

۳۰۰۰ عدد

۸۴۰

۹۴۰

۱۰۴۰

۱۱۴۰

۱۲۴۰

 

لیست قیمت جعبه همبرگر فرنگی

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۳

۸

۸

۱۰۰۰ عدد

۲۰۴۰

۲/۰۴۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۸۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۶۸۰

۸/۴۰۰/۰۰۰

لیست قیمت جعبه سوخاری کرافت

کرافت نخودی یک تکه بهداشتی

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

۲۲٫۵

۱۱٫۵

۹

۲۰۰ عدد

۱۳۰۰

۱۰۰۰ عدد

۱۱۱۰

۱۲۱۰

۱۳۱۰

۳۰۰۰ عدد

۱۱۰۰

۱۲۰۰

۱۳۰۰

۱۴۰۰

۱۵۰۰

 

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۲۱/۸

۱۲

۷/۸

۱۰۰۰ عدد

۲۴۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۱۵۰

۴/۳۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۲۰۶۴

۱۰/۳۲۰/۰۰۰

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۲۱/۵

۱۴/۵

۳

۱۰۰۰ عدد

۹۵۰

۹۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۸۱۰

۱/۶۲۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۷۲۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (مخروطی)(بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۵/۵

۷/۸

۱۱

۱۰۰۰ عدد

۱۱۰۰

۱/۱۰۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۹۷۵

۱/۹۵۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۹۱۲

۴/۵۶۰/۰۰۰

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد ۲۷۰ گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

سایز / ابعاد

 

مبلغ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

۱۴

۱۱

۳

۱۰۰۰ عدد

۶۵۰

۶۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۴۰

۱/۰۸۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۵۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت سینگل زیر پیتزا

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد

به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه مینی

۱۸

۱۸

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۳۷۵ تومان

هر عدد

۱۰۵۰ عددی (سه بسته)

۱۷۵ تومان

هر عدد

سینگل زیر پیتزا 

برای داخل جعبه یک نفره

۲۳

۲۳

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۴۰۰ تومان

هر عدد

۱۰۵۰ عددی (سه بسته)

۲۰۰ تومان

هر عدد

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه دونفره

۲۶

۲۶

۳۵۰ عددی (یک بسته)

۴۶۵ تومان

هر عدد

۱۰۵۰ عددی (سه بسته)

۲۶۵ تومان

هر عدد

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه ایتالیایی

۲۸

۲۸

۲۰۰ عددی (یک بسته)

۵۰۵ تومان

هر عدد

۱۰۰۰ عددی (پنج بسته)

۳۰۵ تومان

هر عدد

سینگل زیر پیتزا

برای داخل جعبه خانواده

۳۲

۳۲

۳۰۰ عددی (دو بسته)

۵۲۵ تومان

هر عدد

۱۲۰۰ عددی (چهار بسته)

۳۲۵ تومان

هر عدد

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۴۸

۳۴

۱۰۰۰ عدد

۱۲۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۱۴۰

۲/۲۸۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۱۰۴

۵/۵۲۰/۰۰۰

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۳۴

۲۴

۱۰۰۰ عدد

۷۵۰

۷۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۵۰

۱/۱۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۴۲۰

۲/۱۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

۸۰ گرمی

۴۸

۳۴

۱۰۰۰ عدد

۷۳۰

۷۳۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۶۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۵۱۰

۲/۵۵۰/۰۰۰

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

۸۰ گرمی

۳۴

۲۴

۱۰۰۰ عدد

۴۵۰

۴۵۰/۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۲۵

۶۵۰/۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۲۴۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

 

لیست قیمت کاغذ مومی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر کیلوگرم به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد در هر کیلوگرم

بدون چاپ

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ بزرگ

۵۰

۳۵

۱۴۰ برگ

کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای همبرگر

۳۵

۳۳

۲۱۰ برگ

کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ کوچک

۳۵

۲۵

۲۸۰ برگ

کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای زیر پیتزا

۲۳

۲۳

۴۲۰ برگ

کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان

لیست قیمت کاغذ مومی

با چاپ افست طرح شما

نوع کاغذ

مورد استفاده

سایز / ابعاد

تعداد

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ بزرگ

۳۵ در ۵۰

۱۴۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ بزرگ

۳۵ در ۵۰

۱۰۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ کوچک

۳۲ در ۳۴

۲۱۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ کوچک

۳۲ در ۳۴

۱۵۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ همبرگر

۲۴ در ۳۴

۲۸۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

ساندویچ همبرگر

۲۴ در ۳۴

۲۰۰۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

زیر پیتزا

۲۳ در ۲۳

۴۲۰۰ برگ

کاغذ مومی ۴۰ گرمی

زیر پیتزا

۲۳ در ۲۳

۳۰۰۰۰ برگ

 

لیست قیمت پاکت مومی

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

۱۳

۳۰

۵۰۰ تومان

۶۵۰ تومان

۸۰۰ تومان

ساندویچ بزرگ

۱۵

۳۵

۶۰۰ تومان

۷۵۰ تومان

۹۰۰ تومان

همبرگر

۱۵

۲۳

۶۰۰ تومان

۷۵۰ تومان

۹۰۰ تومان

لیست قیمت پاکت متالایز

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

۱۳

۳۰

– تومان

– تومان

– تومان

ساندویچ بزرگ

۱۵

۳۵

– تومان

– تومان

– تومان

همبرگر

۱۵

۲۳

– تومان

– تومان

– تومان

لیست قیمت پاکت کرافت نخودی

مناسب حمل جعبه های فست فود

 

سایز / ابعاد

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع پاکت

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

پاکت حمل جعبه همبرگر

۱۷

۱۷

۴۰

۷۵۰

۹۰۰

۱۰۵۰

۱۲۰۰

۱۳۵۰

پاکت حمل جعبه ساندویچ/سوخاری

۳۰

۱۴

۴۰

۷۵۰

۹۰۰

۱۰۵۰

۱۲۰۰

۱۳۵۰

پاکت حمل جعبه پیتزا یک نفره

۲۴٫۵

۲۴٫۵

۴۰

۸۰۰

۹۵۰

۱۱۰۰

۱۲۵۰

۱۴۰۰

پاکت حمل جعبه پیتزا دو نفره

۲۸

۲۸

۴۰

۸۵۰

۱۰۰۰

۱۱۵۰

۱۳۰۰

۱۴۵۰

پاکت حمل جعبه پیتزا ایتالیایی

۳۲

۳۲

۴۰

۹۰۰

۱۰۵۰

۱۲۰۰

۱۳۵۰

۱۵۰۰

پاکت حمل جعبه پیتزا خانواده

۳۵

۳۵

۴۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰