لیست قیمت تراکت ، سربرگ

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۵۶۰۰۰

10 روز کاری

۶۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۷۳۰۰۰

10 روز کاری

۸۳۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۹۷۰۰۰

10 روز کاری

۱۱۲۰۰۰

5 روز کاری

۱۵۷۰۰۰

دورو چاپ

۱۱۶۰۰۰

10 روز کاری

۱۳۱۰۰۰

5 روز کاری

۱۷۶۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۲۱۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۳۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۳۷۰۰۰

10 روز کاری

۲۵۷۰۰۰

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۱۳۰۰۰

10 روز کاری

۱۲۸۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۴۶۰۰۰

10 روز کاری

۱۶۱۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۹۵۰۰۰

10 روز کاری

۲۱۵۰۰۰

5 روز کاری

۲۶۵۰۰۰

دورو چاپ

۲۳۲۰۰۰

10 روز کاری

۲۵۲۰۰۰

5 روز کاری

۲۷۲۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۴۳۱۰۰۰

10 روز کاری

۴۵۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۴۷۳۰۰۰

10 روز کاری

۴۹۸۰۰۰

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۲۲۵۰۰۰

10 روز کاری

۲۴۵۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۹۱۰۰۰

10 روز کاری

۳۱۱۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۳۸۹۰۰۰

10 روز کاری

۴۱۴۰۰۰

5 روز کاری

۴۶۹۰۰۰

دورو چاپ

۴۶۴۰۰۰

10 روز کاری

۴۸۹۰۰۰

5 روز کاری

۵۴۴۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۸۶۲۰۰۰

10 روز کاری

۸۹۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۹۴۶۰۰۰

10 روز کاری

۹۷۶۰۰۰

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۹۰۰۰۰

10 روز کاری

۱۰۰۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۲۳۰۰۰

10 روز کاری

۱۳۳۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۵۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۶۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۸۷۰۰۰

10 روز کاری

۲۰۲۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۳۲۹۰۰۰

10 روز کاری

۳۴۹۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۷۱۰۰۰

10 روز کاری

۳۹۱۰۰۰

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۸۰۰۰۰

10 روز کاری

۱۹۵۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۴۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۶۱۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۳۰۲۰۰۰

10 روز کاری

۳۲۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۷۵۰۰۰

10 روز کاری

۳۹۵۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۶۵۸۰۰۰

10 روز کاری

۶۸۳۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۷۴۳۰۰۰

10 روز کاری

۷۶۸۰۰۰

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۳۶۰۰۰۰

10 روز کاری

۳۸۰۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۴۹۲۰۰۰

10 روز کاری

۵۱۲۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۶۰۳۰۰۰

10 روز کاری

۶۲۸۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۷۴۹۰۰۰

10 روز کاری

۷۷۴۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۱۳۱۵۰۰۰

10 روز کاری

۱۳۴۵۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۴۸۵۰۰۰

10 روز کاری

۱۵۱۵۰۰۰

5 روز کاری

 

لیست قیمت تراکت گلاسه 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۴۵۰۰۰

10 روز کاری

۱۶۰۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۱۷۰۰۰۰

10 روز کاری

۱۸۵۰۰۰

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

۲۶۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۸۶۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۲۹۳۰۰۰

10 روز کاری

۳۱۳۰۰۰

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

۲۹۰۰۰۰

10 روز کاری

۳۱۰۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۳۳۹۰۰۰

10 روز کاری

۳۵۹۰۰۰

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

۵۳۲۰۰۰

10 روز کاری

۵۵۷۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۵۸۶۰۰۰

10 روز کاری

۶۱۱۰۰۰

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

۵۷۹۰۰۰

10 روز کاری

۶۰۴۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۶۷۸۰۰۰

10 روز کاری

۷۰۳۰۰۰

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

۱۰۶۳۰۰۰

10 روز کاری

۱۰۹۳۰۰۰

5 روز کاری
دورو چاپ

۱۱۷۲۰۰۰

10 روز کاری

۱۲۰۲۰۰۰

5 روز کاری
 

لیست قیمت تراکت تحریر 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۴۹۰۰۰

10 روز کاری

۵۹۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۶۶۰۰۰

10 روز کاری

۷۶۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۸۱۰۰۰

10 روز کاری

۹۶۰۰۰

5 روز کاری

۱۴۱۰۰۰

دورو چاپ

۱۰۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۱۶۰۰۰

5 روز کاری

۱۶۱۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۱۷۴۰۰۰

10 روز کاری

۱۹۴۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۹۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۱۶۰۰۰

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۹۷۰۰۰

10 روز کاری

۱۱۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۳۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۴۶۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۶۲۰۰۰

10 روز کاری

۱۸۲۰۰۰

5 روز کاری

۲۳۲۰۰۰

دورو چاپ

۲۰۱۰۰۰

10 روز کاری

۲۲۱۰۰۰

5 روز کاری

۲۷۱۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۳۴۷۰۰۰

10 روز کاری

۳۷۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۹۱۰۰۰

10 روز کاری

۴۱۶۰۰۰

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۹۴۰۰۰

10 روز کاری

۲۱۴۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۶۲۰۰۰

10 روز کاری

۲۸۲۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۳۲۴۰۰۰

10 روز کاری

۳۴۹۰۰۰

5 روز کاری

۴۰۴۰۰۰

دورو چاپ

۴۰۲۰۰۰

10 روز کاری

۴۲۷۰۰۰

5 روز کاری

۴۸۲۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۶۹۴۰۰۰

10 روز کاری

۷۲۴۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۷۸۲۰۰۰

10 روز کاری

۸۱۲۰۰۰

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۷۶۰۰۰

10 روز کاری

۸۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۰۸۰۰۰

10 روز کاری

۱۱۸۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۲۲۰۰۰

10 روز کاری

۱۳۷۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۵۸۰۰۰

10 روز کاری

۱۷۳۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۲۵۵۰۰۰

10 روز کاری

۲۷۵۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۹۸۰۰۰

10 روز کاری

۳۱۸۰۰۰

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۵۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۶۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۱۷۰۰۰

10 روز کاری

۲۳۲۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۲۴۳۰۰۰

10 روز کاری

۲۶۳۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۱۶۰۰۰

10 روز کاری

۳۳۶۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۵۱۱۰۰۰

10 روز کاری

۵۳۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۵۹۶۰۰۰

10 روز کاری

۶۲۱۰۰۰

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۳۰۲۰۰۰

10 روز کاری

۳۲۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۴۳۳۰۰۰

10 روز کاری

۴۵۳۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۴۸۶۰۰۰

10 روز کاری

۵۱۱۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۶۳۱۰۰۰

10 روز کاری

۶۵۶۰۰۰

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۱۰۲۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۰۵۱۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۱۹۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۲۲۱۰۰۰

5 روز کاری

    

لیست قیمت تراکت تحریر ایرانی 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۳۷۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۵۴۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۵۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۷۷۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۱۱۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۳۷۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۷۴۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۰۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۱۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۵۴۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۲۳۰۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۷۳۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۴۷۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۱۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۲۳۰۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۰۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۴۵۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۵۴۶۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

نکته: 

این محصول به دلیل وجود زمینه(سفید نبودن)
نتیجه چاپی متفاوتی از لحاظ رنگ با سایرمحصولات خواهد داشت.
جهت دریافت نمونه به دفتر مرکزی مجتمع مراجعه فرمایید.

    

لیست قیمت سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

148×105 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۶۳۰۰۰

10 روز کاری

۷۳۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۸۸۰۰۰

10 روز کاری

۹۸۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۰۳۰۰۰

10 روز کاری

۱۱۸۰۰۰

5 روز کاری

۱۶۳۰۰۰

دورو چاپ

۱۳۱۰۰۰

10 روز کاری

۱۴۶۰۰۰

5 روز کاری

۱۹۱۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۲۱۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۳۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۴۷۰۰۰

10 روز کاری

۲۶۷۰۰۰

5 روز کاری

 

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۲۶۰۰۰

10 روز کاری

۱۴۱۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۷۵۰۰۰

10 روز کاری

۱۹۰۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۲۰۶۰۰۰

10 روز کاری

۲۲۶۰۰۰

5 روز کاری

۲۷۶۰۰۰

دورو چاپ

۲۶۲۰۰۰

10 روز کاری

۲۸۲۰۰۰

5 روز کاری

۳۳۲۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۴۳۱۰۰۰

10 روز کاری

۴۵۶۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۴۹۴۰۰۰

10 روز کاری

۵۱۹۰۰۰

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۲۵۲۰۰۰

10 روز کاری

۲۷۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۵۰۰۰۰

10 روز کاری

۳۷۰۰۰۰

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۴۱۲۰۰۰

10 روز کاری

۴۳۷۰۰۰

5 روز کاری

۴۹۲۰۰۰

دورو چاپ

۵۲۴۰۰۰

10 روز کاری

۵۴۹۰۰۰

5 روز کاری

۶۰۴۰۰۰

5000 عدد
یکرو چاپ

۸۶۲۰۰۰

10 روز کاری

۸۹۲۰۰۰

5 روز کاری

دورو چاپ

۹۸۸۰۰۰

10 روز کاری

۱۰۱۸۰۰۰

5 روز کاری

  
   
   

لیست قیمت سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۷۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۴۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۳۴۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۴۹۰۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

لیست قیمت سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۲۳۱۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۰۱۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۴۶۱۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۶۰۲۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

لیست قیمت سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۲۴۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۴۳۱۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۴۹۰۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۸۶۲۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

لیست قیمت تراکت کرافت 80  گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۴۲۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۶۰۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۶۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۸۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۱۴۳۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۶۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۸۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۱۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۱۳۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۱۷۷۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۲۸۶۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۲۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

۱۶۹۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۲۳۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

۲۷۵۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۳۵۳۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

۵۷۱۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

۶۵۸۰۰۰

10 روز کاری

5 روز کاری

 

لیست قیمت تراکت اقتصادی

( چاپ ریسوگراف )

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

80000

10 روز کاری

110000

1 روز کاری
دورو چاپ

110000

10 روز کاری

140000

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

160000

1 روز کاری
دورو چاپ

160000

10 روز کاری

190000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

160000

1 روز کاری
دورو چاپ

160000

10 روز کاری

190000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A4

200×290 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

180000

10 روز کاری

210000

1 روز کاری
دورو چاپ

210000

10 روز کاری

240000

1 روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودینمونه تراکت الوان رنگینمونه تراکت تحریر