لیست قیمت تراکت ، سربرگ

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۵×۱۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۳۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۸۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۴۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۲۲۰۰۰

۵ روز کاری

۱۶۷۰۰۰

دورو چاپ

۱۳۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۴۵۰۰۰

۵ روز کاری

۱۹۰۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۳۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۵۴۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۶۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۸۲۰۰۰

۵ روز کاری

 

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۲۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۴۲۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۶۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۸۴۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۱۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۳۳۰۰۰

۵ روز کاری

۲۸۳۰۰۰

دورو چاپ

۲۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۸۰۰۰۰

۵ روز کاری

۳۳۰۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۹۳۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۵۲۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۴۹۰۰۰

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۵۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۷۳۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۳۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۵۷۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۲۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۵۱۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۶۰۰۰

دورو چاپ

۵۱۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۴۴۰۰۰

۵ روز کاری

۵۹۹۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۳۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۹۶۶۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۰۴۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۷۷۰۰۰

۵ روز کاری

 

B6

۱۷۰×۱۲۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۸۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۳۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۴۷۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۶۱۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۷۶۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۰۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۲۱۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۶۶۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۰۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۲۲۰۰۰

۵ روز کاری

 

B5

۲۴۰×۱۷۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۹۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۱۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۷۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۸۸۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۲۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۴۳۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۱۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۳۲۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۹۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۱۸۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۸۰۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۲۸۰۰۰

۵ روز کاری

 

B4

۳۴۰×۲۴۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۱۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۵۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۶۶۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۴۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۷۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۸۲۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۴۹۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۳۸۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۴۱۵۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۶۰۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۳۶۰۰۰

۵ روز کاری

 

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۵×۱۰۰ میلیمتر

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۵۱۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۶۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۷۰۰۰

۵ روز کاری
۴۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۷۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۹۸۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۳۱۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۳۴۰۰۰

۵ روز کاری
 

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۰۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۲۳۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۳۶۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۸۵۰۰۰

۵ روز کاری
۴۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۵۵۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۸۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۶۲۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۵۳۰۰۰

۵ روز کاری
 

A4

۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۰۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۳۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۷۲۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۵۴۰۰۰

۵ روز کاری
۴۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۱۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۱۴۰۰۰۰

۵ روز کاری
دورو چاپ

۱۲۵۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۲۸۶۰۰۰

۵ روز کاری
 

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۵×۱۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۷۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۷۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۷۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۸۰۰۰

۵ روز کاری

۱۳۳۰۰۰

دورو چاپ

۹۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۱۱۰۰۰

۵ روز کاری

۱۵۶۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۴۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۹۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۷۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۷۰۰۰

۵ روز کاری

 

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۸۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۳۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۵۰۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۴۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۵۰۰۰

۵ روز کاری

۲۱۵۰۰۰

دورو چاپ

۱۹۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۱۲۰۰۰

۵ روز کاری

۲۶۲۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۹۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۲۳۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۵۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۷۹۰۰۰

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۸۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۰۶۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۶۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۸۹۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۵۰۰۰

۵ روز کاری

۳۷۰۰۰۰

دورو چاپ

۳۸۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۰۸۰۰۰

۵ روز کاری

۴۶۳۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۵۹۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۲۶۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۷۰۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۳۷۰۰۰

۵ روز کاری

 

B6

۱۷۰×۱۲۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۸۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۰۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۱۵۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۱۹۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۱۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۰۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۲۵۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۵۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۷۶۰۰۰

۵ روز کاری

 

B5

۲۴۰×۱۷۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۳۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۵۱۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۲۵۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۰۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۲۷۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۹۱۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۱۱۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۳۵۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۵۱۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۳۸۰۰۰

۵ روز کاری

 

B4

۳۴۰×۲۴۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۷۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۹۲۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۲۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۴۰۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۱۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۳۹۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۵۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۰۷۰۰۰

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۸۲۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۵۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۰۲۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۵۵۰۰۰

۵ روز کاری

    

لیست قیمت تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۵×۱۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۸۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۲۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۵۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۸۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۲۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۲۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۷۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۴۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۰۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۶۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۵۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۵۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۰۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

نکته: 

این محصول به دلیل وجود زمینه(سفید نبودن)
نتیجه چاپی متفاوتی از لحاظ رنگ با سایرمحصولات خواهد داشت.
جهت دریافت نمونه به دفتر مرکزی مجتمع مراجعه فرمایید.

    

لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۸×۱۰۵ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۵۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۶۹۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۰۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۸۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۰۲۰۰۰

۵ روز کاری

۱۴۷۰۰۰

دورو چاپ

۱۲۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۳۷۰۰۰

۵ روز کاری

۱۸۲۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۷۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۱۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۳۲۰۰۰

۵ روز کاری

 

A5

۲۱۰×۱۴۸ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۱۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۳۲۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۵۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۷۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۵۰۰۰

۵ روز کاری

۲۴۵۰۰۰

دورو چاپ

۲۴۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۶۴۰۰۰

۵ روز کاری

۳۱۴۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۴۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۶۵۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۴۲۳۰۰۰

۱۰ روز کاری

۴۴۸۰۰۰

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۷×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۳۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۵۴۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۵۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۷۹۰۰۰

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۴۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۳۷۴۰۰۰

۵ روز کاری

۳۹۹۰۰۰

دورو چاپ

۴۸۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵۱۲۰۰۰

۵ روز کاری

۵۶۷۰۰۰

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۷۱۰۰۰۰

۵ روز کاری

دورو چاپ

۸۴۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۸۷۶۰۰۰

۵ روز کاری

  
   
   

لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

۲۱۰×۱۴۸ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۹۱۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۷×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۸۲۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۵۶۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

۲۱۰×۱۴۸ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۴۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۳۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۷×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۹۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۷۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

لیست قیمت سربرگ کارتی ۱۴۰ گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

۲۱۰×۱۴۸ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۶۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۵۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۷×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۵۲۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۱۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

لیست قیمت تراکت کرافت ۸۰  گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

۱۴۵×۱۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۴۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۶۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۷۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۹۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۵۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۷۹۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۹۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۳۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۴۷۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۱۹۵۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۳۰۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۵۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

A4

۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۸۸۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۲۷۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۲۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۲۹۴۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۳۹۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

۵۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۶۰۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

دورو چاپ

۷۱۶۰۰۰

۱۰ روز کاری

۵ روز کاری

 

لیست قیمت تراکت اقتصادی

( چاپ ریسوگراف )

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

۱۴۸×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۱ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۱ روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

۲۱۰×۲۹۷ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۰ روز کاری

۱ روز کاری
دورو چاپ

۱۰ روز کاری

۱ روز کاری

تحریر

۸۰ گرمی

A5

۱۴۸×۲۱۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۱۰۰۰۰

۱ روز کاری
دورو چاپ

۱۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۴۰۰۰۰

۱ روز کاری

تحریر

۸۰ گرمی

A4

۲۱۰×۲۹۷ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۳۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۰۰۰۰

۱ روز کاری
دورو چاپ

۱۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۰۰۰۰

۱ روز کاری

کرافت

۷۰ گرمی

A5

۱۴۵×۲۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۳۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۶۰۰۰۰

۱ روز کاری
دورو چاپ

۱۶۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۱۹۰۰۰۰

۱ روز کاری

کرافت

۷۰ گرمی

A4

۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر

۱۰۰۰ عدد
یکرو چاپ

۱۸۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۱۰۰۰۰

۱ روز کاری
دورو چاپ

۲۱۰۰۰۰

۱۰ روز کاری

۲۴۰۰۰۰

۱ روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودینمونه تراکت الوان رنگینمونه تراکت تحریر